SLO   |   ENG

ITF in ECDR z donacijo Ministrstva za zunanje zadeve RS izvajata šolsko in vrstniško mediacijo v Bosni in Hercegovini


Cilj projekta je opolnomočiti učitelje in vrstnike, da medsebojno samostojno rešujejo konfliktne situacije ter s tem krepijo strpnost, dialog in enakopravnost.

  

(Brčko / Ljubljana, 15. 8. 2017) Danes se je v Brčkem v Bosni in Hercegovini (BiH) pričel izvajati projekt "Šolska in vrstniška mediacija v Bosni in Hercegovini" v sodelovanju z osnovnimi šolami (OŠ) JU (javna ustanova) »Druga Osnovna Škola« Brčko, JU OŠ »Sveti Sava« Doboj in JU OŠ »Hasan Kikić« Gračanica. Projekt financira Ministrstvo za zunanje zadeve Republike Slovenije (MZZ), izvajata pa ga ITF Ustanova za krepitev človekove varnosti (ITF) in Evropski center za reševanje sporov (ECDR). Osrednje projektne aktivnosti, v katere bo vključenih 9 učiteljev in 30 učencev iz omenjenih šol, bodo potekale v času od 15. avgusta 2017 do 31. maja 2018. Osnovni cilj projekta je prenos znanja in izvajanja mediacijskih metod, ki se lahko uporabljajo pri reševanju vsakodnevnih konfliktnih situacij, ki se pojavljajo med učenci in učitelji, kot tudi med vrstniki samimi. Sodelujoči se bodo naučili komunikacijskih veščin, ki jih bodo lahko koristno uporabili tudi v nadaljnjem življenju. Projekt šolske in vrstniške mediacije je v BiH še posej pomemben, saj se z reševanjem konfliktov na konstruktiven in miroljuben način pomembno krepi medetnična in medkulturna strpnost ter dialog za izgradnjo trajnostnega miru v pokonfliktnih in tranzicijskih družbah.

 

ITF in ECDR bosta v sklopu projekta šolske in vrstniške mediacije učitelje z interaktivnimi metodami in praktičnim znanjem usposobila za šolske mediatorje, kar bodo lahko pričeli takoj izvajati v izobraževalnih ustanovah, kjer delujejo. Alternativni način razmišljanja in aktivacija učencev imata pozitiven vpliv na vzgojno dinamiko in na šolsko klimo, saj na tak način šola spodbuja in razvija sposobnosti strpnega razreševanja konfliktov. Pri vrstniški mediaciji gre za proces, v katerem sta udeležena vsaj dva učenca, med katerima je prišlo do nesoglasja ali spora. Obe strani se naučita, da nastalo situacijo obravnavata na miren, strpen in produktiven način, ki lahko pripelje do konkretne prostovoljno in dogovorno dosežene rešitve. Reševanje spora velja za uspešno, če sta učenca preko komunikacije spor obvladala, če ob koncu nad rešitvijo čutita zadovoljstvo in če sta se iz nastale situacije naučila kaj uporabnega za svoje življenje. Pri doseganju tega cilja jima pomagata eden ali dva vrstnika, ki sta usposobljena za izvajanje vrstniške mediacije.

 

ITF in ECDR bosta usposabljanje izvajala v dveh sklopih. Prvi sklop predstavlja izvedbo osnovnega izobraževanja v dveh fazah po štiri dni za devet izbranih učiteljev iz treh osnovnih šol  iz Federacije BiH, Republike Srpske in distrikta Brčko. V drugem sklopu, po zaključku izobraževanja za učitelje, bodo usposobljeni učitelji v svojih osnovnih šolah pričeli z izvajanjem mediacije, hkrati pa tudi usposobili izbrane učence za izvajanje vrstniške mediacije.

 

Aljaž Zupan, začasni odpravnik poslov, veleposlaništvo Republike Slovenije v BiH, je ob tem povedal: »Mirno reševanje sporov je ena ključnih veščin, ki lahko pripomorejo k preprečevanju konfliktov tako na osebni ravni kot na ravni širše družbe. Zato Republika Slovenija podpira prizadevanja za širjenje mediacijskih znanj kot prispevek k strpnejši in manj konfliktni družbi. Slednje je še posebej pomembno v večetničnem in večkulturnem okolju oz. v kontekstu pokonfliktne obnove.«

 

Martin Silič, projektni vodja ITF, je dodal: »Pričujoči projekt odpira še eno poglavje aktivnosti ITF v BiH, ki se je sicer v svojih skoraj 20 letih delovanja izkazal kot eden izmed ključnih akterjev pri podpori izvedbe projektov na področju protiminske dejavnosti. Prepričani smo, da lahko tako z odstranjevanjem posledic min kot tudi s krepitvijo odgovorne in strpne pluralistične družbe ustvarimo pomemben doprinos h pokonfliktni obnovi v BiH.«

 

Jernej Šoštar, mednarodni ekspert za mediacijo ECDR, je povedal: »S projektom želimo ciljno populacijo primarno naučiti kako spravljivo komunicirati ter kako na miren način ter zadovoljstvom vseh vpletenih razrešiti konflikte, ki že obstajajo in tiste, ki bodo morebiti še nastajali. Predpostavljamo, da bo projekt ob tem doprinesel udeležencem še veliko več. Učitelje bo opolnomočil in opremil s kompetencami, ki bodo vplivale na njihovo samozavest in oceno lastne vrednosti. Učitelji bodo slednje prenašali na učence, kar bo ne nazadnje pozitivno vplivalo na vzpostavitev dobre šolske klime, zmanjšanje vzgojne problematike in izboljšalo medsebojne odnose na šolah.«

 

Mario Babić, ravnatelj OŠ Brčko, je ob pričetku usposabljanja povedal: »Zahvaljujemo se veleposlaništvu Republike Slovenije v BiH, organizaciji ITF in Oddelku za izobraževanje vlade distrikta Brčko, da so nam omogočili udeležbo v tem projektu. Udeležba naše ustanove v projektu je pomembna predvsem zaradi problematike, ki jo naslavljajo projektne aktivnosti, in katera je v današnjem času močno prisotna. Zelo pomembno je, da naše učitelje pripravimo za boljše delo z učenci, za reševanje in premagovanje problemov in konfliktov, ki so skoraj vsakodnevno prisotni v življenju in delu učencev. Prepričani smo, da bomo tekom realizacije tega projekta ne samo usposobili pomembno število učiteljev in učencev, vendar o tej problematiki seznanili tudi starše učencev. Izmenjali bomo tudi izkušnje z vsemi udeleženci v projektu, da bi se soočili s težavami, ki se lahko pojavijo v zvezi s to temo, kar bo nedvomno zagotovilo dobre izkušnje za nadaljnje delo v praksi oz. pri vsakodnevnem delu v šolskem okolju.«
ZGODNJA NEVTRALNA OCENA (NEO)

NEO je simulacija sojenja, ki stranki razkrije, kakšen rezultat lahko pričakuje, če bo spor prišel na sodišče. Izvajajo jo nekdanji ustavni, vrhovni in drugi sodniki višjih stopenj, ki tako stranki omogočijo pogled na spor skozi sodniške oči.

Več informacij »

Potrošniški spori

Pravila postopka reševanja potrošniških sporov se uporabljajo za reševanje pogodbenih sporov med ponudniki in potrošniki, ki so v zvezi s prodajo blaga ali opravljanjem storitev in niso bili rešeni s pogajanji med strankami na podlagi pravočasnega in pravilnega zahtevka potrošnika za odpravo napake, povračilo škode ali izvedbo plačila.

Več informacij »

Mednarodna dejavnost

Strokovnjaki ECDR so se pri številnih mednarodnih projektih v preteklih letih ukvarjali s primerjalnimi raziskavami, oblikovanjem zakonodajnih in samoregulativnih okvirjev, krepili so institucionalne zmogljivosti ...

Več informacij »


Evropski center za reševanje sporov

European Centre for Dispute Resolution

Tomšičeva ulica 6
1000 Ljubljana

+386 8 20 56 590

info@ecdr.si