PRAVILA ECDR O ARBITRAŽI

 

 

1. člen

 

Ta pravila urejajo reševanje sporov z arbitražo, kadar ji administrativno podporo nudi ECDR in kadar se stranke pisno dogovorijo za uporabo teh pravil.

 

Šteje se, da so stranke soglašale z uporabo teh pravil vselej, kadar s pisno pogodbo o arbitraži, sklenjeno pred ali po nastanku spora, reševanje vseh ali posameznih spornih dejanskih in pravnih vprašanj predložijo v reševanje arbitraži ECDR, tudi če pri tem ne navedejo, da se bodo uporabila pravila ECDR.

 

Pooblastila in dolžnosti ECDR so predpisana s temi pravili.

 

Izraz »stranke« v teh pravilih vključuje stranke arbitražnega postopka in njihove pooblaščence.

 

2. člen

 

V arbitraži ECDR v domačih sporih uporablja Zakon o arbitraži, razen če ni s temi pravili ali katerimikoli drugimi pravili ECDR določeno drugače.

 

Stranke se lahko dogovorijo za pravila arbitraže, ki niso določena s temi pravili, če so skladna z veljavno zakonodajo. V takem primeru so stranke dolžne ECDR obvestiti o dogovorjenih postopkovnih pravilih v pisni obliki. Šteje se, da so dogovorjena postopkovna pravila izvršljiva, kot da bi bila določena s temi pravili.

 

3. člen

 

Razen, če se stranke ne dogovorijo drugače, se v mednarodnih ali čezmejnih gospodarskih sporih uporabljajo arbitražna pravila UNCITRAL, razen v delu, ki se nanaša na imenovanje, izločitev in prenehanje mandata arbitrov, kjer se uporabljajo določbe slovenskega Zakona o arbitraži.

 

Šteje se, da gre za mednarodni oziroma čezmejni gospodarski spor, če:

a)   je sedež dejavnosti strank v času sklenitve arbitražnega sporazuma v različnih državah ali

b)   je država sedeža dejavnosti strank različna od države, v kateri je treba izpolniti bistveni del poslovnega razmerja oziroma je država sedeža dejavnosti strank različna od države, s katero je najbolj povezan predmet spora.

 

V primeru, da ima stranka več sedežev dejavnosti, se šteje, da ima stranka sedež tam, kjer je dejavnost najtesneje povezana z arbitražnim sporazumom.

 

Če stranka nima sedeža dejavnosti, se šteje, da ima stranka sedež tam, kjer ima stalno prebivališče oziroma običajno prebivališče.

 

Pravila UNCITRAL se uporabljajo tudi takrat, kadar se stranke izrecno dogovorijo za arbitražo v mednarodnih oziroma čezmejnih gospodarskih sporih oziroma za uporabo arbitražnih pravil UNCITRAL.

 

4. člen

 

Če je ugotovljeno, da je katerokoli od teh pravil ali pravil arbitražnega postopka, ki jih določijo stranke, v nasprotju z veljavnim pravom, se uporablja ustrezna določba zakona, ostale določbe teh pravil pa ostajajo v veljavi.

 

5. člen

 

Šteje se, da se arbitraža pri ECDR začne, ko ECDR pisno potrdi eno od naslednjih dejstev:

a)   prejem arbitražnega dogovora po nastanku spora, sprejetega s strani vseh strank v sporu, ki določa uporabo pravil ECDR o arbitraži ali administrativno podporo arbitražnemu postopku, ki jo zagotavlja ECDR ali

b)   prejem zahteve za začetek arbitraže in pisne pogodbene arbitražne klavzule pred nastankom spora, s katero se stranke zavezujejo spor predložiti arbitraži in s katero določijo administrativno podporo arbitraži s strani ECDR ali uporabo Pravil ECDR o arbitraži ali

c)    ustni dogovor strank v sporu, da bodo sodelovale v arbitraži, ki ji bo administrativno podporo zagotavljal ECDR oziroma v kateri se bodo uporabila Pravila ECDR o arbitraži, če ga stranke pisno potrdijo ali

d)   prejem sklepa sodišča o napotitvi strank v postopek arbitraže pri ECDR.

 

Pismo ECDR o potrditvi začetka postopka arbitraže potrjuje, da je izpolnjena ena od zahtev iz prejšnjega odstavka, da je ECDR prejel vsa zahtevana plačila v skladu s Pravili ECDR o nagradah strokovnjakov in administrativnih stroških in da je tožnik ECDR predložil kontaktno informacijo o vseh strankah v sporu, skupaj z zahtevo o predložitvi spora v arbitražo in potrdilom o vročitvi te zahteve nasprotni stranki. Kot dan začetka arbitražnega postopka se šteje dan izdaje pisnega potrdila ECDR.

Če je stranka dolžna sodelovati v arbitražnem postopku na podlagi pogodbene arbitražne klavzule in te svoje obveznosti ne izpolni, ECDR na zahtevo stranke pisno potrdi to dejstvo.

 

 

Posebnosti arbitražnega postopka pri ECDR

 

6. člen

(Pospešena arbitraža)

 

Stranke se lahko dogovorijo za uporabo pravil ECDR o pospešeni arbitraži.

Razen če so se stranke dogovorile drugače, se pravila ECDR o pospešeni arbitraži uporabljajo tudi v vseh sporih, kjer vrednost spornega predmeta po tožbi in morebitni nasprotni tožbi skupaj ne presega 200.000 evrov.

 

V postopku pospešene arbitraže veljajo naslednja pravila:

a)  arbitražni postopek vodi en arbiter;

b)  če so se stranke v predhodnem arbitražnem sporazumu dogovorile za imenovanje treh arbitrov, jih ECDR povabi k imenovanju enega arbitra;

c)  če se stranke ne sporazumejo o imenovanju arbitra v roku 15 dni od dneva začetka arbitraže pri ECDR, arbitra imenuje ECDR v skladu s pravili ECDR o izbiri strokovnjaka;

d)  v pospešeni arbitraži ima vsaka stranka pravico, da po prejemu tožbe ali odgovora na tožbo oziroma nasprotne tožbe ali odgovora nanjo vloži eno pripravljalno vlogo;

e)  arbiter v pospešeni arbitraži odloča zgolj v pisnem postopku, razen če arbiter odloči, da je nujno potrebno izvesti ustni postopek;

f)   arbitražna odločba v pospešeni arbitraži mora biti izdana v 6 mesecih od začetka arbitražnega postopka, razen če v izjemnih primerih ECDR ta rok na obrazložen predlog arbitra podaljša;

g)  postopek reševanja potrošniškega spora s pogojno zavezujočo pospešeno arbitražo mora biti zaključen v roku 30 dni od dneva začetka tega postopka, razen če se stranki in ECDR ne dogovorijo za krajši rok. Izjemoma lahko nevtralni strokovnjak v zapletenih primerih 30 dnevni rok podaljša, vendar ne več kot za 30 dni;

h)  arbitražna odločba v pospešeni arbitraži vsebuje skrajšano obrazložitev, razen če se stranke dogovorijo, da obrazložitev ni potrebna.

 

7. člen

(arbitraža znotraj denarnih omejitev)

 

Če se stranke kadarkoli pred izdajo arbitražne odločbe pisno dogovorijo za arbitražo v okviru denarne omejitve, pisno določijo maksimalno in minimalno denarno vsoto, ki je lahko prisojena z arbitražno odločbo. Stranke so dolžne pravočasno obvestiti ECDR s predložitvijo pisnega dogovora, ki določa dogovorjeno minimalno in maksimalno vsoto.

 

ECDR ne bo informiral arbitra oziroma arbitražnega senata o dogovorjeni minimalni in maksimalni vsoti, niti o dogovoru samem, dokler o tem ne bodo soglašale vse stranke v sporu. Arbiter oziroma arbitražni senat je dolžan izdati arbitražno odločbo v skladu s temi pravili.

 

V primeru, da je z arbitražno odločbo prisojena vsota, ki ustreza razponu med dogovorjenim minimumom in maksimumom, postane taka arbitražna odločba dokončna, pravno zavezujoča in izvršljiva. V primeru, če je z arbitražno odločbo prisojeno manj od dogovorjene minimalne vsote, arbiter spremeni izdano odločbo tako, da prisodi dogovorjeno minimalno vsoto. V primeru, če je z arbitražno odločbo prisojeno več od maksimalno dogovorjene vsote, arbiter izdano odločbo spremeni tako, da prisodi maksimalno dogovorjeno vsoto.

 

8. člen

(Arbitraža na podlagi zadnje ponudbe)

 

Stranke se lahko pisno dogovorijo za arbitražo v skladu s tem pravilom, če v primeru pisnega arbitražnega postopka kadarkoli pred izdajo arbitražne odločbe oziroma v primeru ustnega postopka najkasneje v roku 7 dni pred dnevom naroka za izvedbo arbitražnega postopka, ECDR pisno obvestijo o svoji zadnji denarni ponudbi, ki so jo stranke pripravljene sprejeti oziroma plačati in za katero menijo, da ustreza standardom, ki so odločilni za izdajo arbitražne odločbe.

 

ECDR nemudoma predloži en izvod zadnjih ponudb strank arbitru, razen če stranke soglašajo, da ponudba ne sme biti predložena arbitru. Kadarkoli pred izdajo arbitražne odločbe, če je postopek pisen ali pred zaključkom naroka v arbitražnem postopku, če je postopek usten, si stranke lahko izmenjajo korigirane pisne zadnje ponudbe, ki nadomeščajo predhodne ponudbe. Popravljene zadnje ponudbe morajo biti predložene ECDR, ki jih nemudoma predloži arbitru razen, če se stranke dogovorijo drugače.

 

Če je bil arbiter obveščen o pisni zadnji ponudbi, mora pri izdaji arbitražne odločbe izbrati med zadnjimi ponudbami strank tisto, ki je bolj razumna in ki ustreza standardom odločanja v arbitražnem postopku.

 

Izdana arbitražna odločba v skladu s tem pravilom ni obrazložena.

 

Če arbiter ni bil obveščen o pisni zadnji ponudbi strank in se izdana arbitražna odločba razlikuje od izmenjanih zadnjih ponudb med strankami, arbiter spremeni izdano arbitražno odločbo tako, da prisodi tisti denarni znesek ene od zadnjih ponudb strank, ki je bližji denarnemu znesku iz prvotne arbitražne odločbe.

 

9. člen

(načelo zaupnosti v arbitraži)

 

Razen, če zakon ne določa drugače, nobena stranka arbitražnega postopka, niti arbiter, ne sme razkriti obstoja vsebine ali izida arbitražnega postopka brez predhodnega pisnega soglasja vseh strank arbitražnega postopka, razen v kolikor to razkritje ni nujno za prisilno izvršitev arbitražne odločbe.