PRAVILA ECDR O MED – ARB POSTOPKU

 

 

1. člen

 

Med – arb je zaupen, prostovoljen postopek reševanja sporov, v katerem tretja, nevtralna oseba strankam pomaga, da dosežejo sporazumno rešitev spora v okviru postopka mediacije, če pa stranke v mediaciji ne dosežejo dogovora, tretja nevtralna oseba prevzame vlogo arbitra in o sporu odloči z izdajo zavezujoče arbitražne odločbe.

 

Razen, če s temi pravili ni določeno drugače, se v med – arb postopku v delu, ki se izvaja kot mediacija, uporabljajo Pravila ECDR o mediaciji in v delu, ki se izvaja kot arbitraža uporabljajo Pravila ECDR o arbitraži.

 

2. člen

 

Če se stranke ne morejo dogovoriti o imenovanju mediatorja oziroma arbitra, se šteje, da stranke niso dosegle soglasja o začeku postopka med-arb.

 

3. člen

 

Mediator vodi mediacijo na način, ki ga oceni kot ustreznega, pri čemer upošteva okoliščine spora, želje strank v sporu in prevladujoči cilj postopka med-arb.

 

Mediator lahko izvede pripravljalno konferenco, na kateri so navzoče stranke ali na drug primeren način. Na pripravljalni konferenci stranke in mediator določijo na splošen način postopek, kraj, čas in predvideno trajanje postopka in listine, ki jih bodo stranke predložile mediatorju pred začetkom mediacijskega srečanja.

 

4. člen

 

Mediator lahko komunicira s strankami na skupnih ali ločenih srečanjih, razen, če se stranke ne dogovorijo drugače. V okviru ločenih srečanj mediator lahko izrazi svoje poglede glede spora.

 

Vsaka stranka je dolžna polno sodelovati v okviru postopka mediacije in lahko kadarkoli zahteva izvedbo ločenih srečanj.

 

5. člen

 

Nobena izjava, ponudba, obljuba, ali ustni dogovor nima pravnega učinka dokler stranke o tem ne zapišejo pisnega sporazuma.

 

6. člen

 

Če stranke v mediaciji ne morejo doseči sporazumnega dogovora o rešitvi spora, lahko mediator na podlagi soglasne zahteve vseh strank, strankam ustno predstavi svoje poglede na spor, na možni uspeh ali neuspeh posamezne stranke v arbitražnem ali sodnem postopku in na verjetni izid takega postopka ter strankam priporoči ustrezen dogovor. Navedena ocena ali priporočilo je zaupne narave in ga stranke ne smejo uporabiti ali se nanj sklicevati v kasnejšem postopku.

 

7. člen

 

Postopek mediacije se zaključi s pisnim sporazumnim dogovorom strank o rešitvi spora ali, če mediator oceni, da nadaljnji postopek mediacije ne bi bil smiseln, ali če stranke kadarkoli zahtevajo, da se postopek mediacije zaključi.

 

8. člen

 

Postopek mediacije je zaupen in se glede zaupnosti uporabljajo Pravila ECDR o mediaciji.

 

9. člen

 

Stranke v sporu s pristankom na postopek med-arb soglašajo, da bo mediator v okviru ločenih srečanj lahko sprejemal informacije in priznavajo, da to ne bo ogrozilo položaja, pristojnosti in možnosti mediatorja, da v primeru, da stranke ne bodo dosegle sporazumne rešitve spora, prevzame vlogo arbitra.

 

10. člen

 

Mediator prevzame vlogo arbitra o vseh ali o posameznih spornih vprašanjih, ki so ostala nerešena po zaključku mediacije.

 

Po zaključku mediacije, mediator prevzame vlogo arbitra in začne z arbitražnim postopkom. Če se stranke dogovorijo za ustno obravnavo, arbiter določi datum in druga potrebna procesna dejanja za izvedbo arbitraže.

 

Arbiter bo po zaslišanju strank odločil ali bo katerakoli informacija, ki jo je prejel med mediacijskim postopkom, uporabljena in ali se bo nanjo skliceval v arbitražni odločbi.

 

11. člen


Postopek arbitraže se začne takoj po zaključku postopka mediacije razen, če se stranke ne dogovorijo drugače.

 


 

Posebnosti med-arb postopka pri ECDR

 

 

12. člen

 

Stranke se lahko pisno dogovorijo, da obdržijo pravico, da v katerikoli fazi mediacijskega postopka ali po njegovem zaključku in še pred začetkom arbitraže umaknejo soglasje za izvedbo postopka arbitraže, če v mediaciji ne dosežejo dogovora.

 

13. člen

 

Z namenom zavarovati poštenost postopka med-arb se stranke lahko dogovorijo, da je mediator dolžan nasprotno stranko seznaniti s katerokoli informacijo, ki jo je prejel v okviru ločenih srečanj z nasprotno stranko, če bi ta informacija lahko vplivala na odločitev arbitra.

 

Stranke se lahko dogovorijo, da z namenom zavarovati poštenost postopka med-arb, v postopku mediacije sodeluje komediator, ki nima pravice sodelovati v ločenih srečanjih s strankami v okviru postopka mediacije in, ki v primeru, če stranke v mediaciji ne dosežejo dogovora, prevzame vlogo arbitra.