PRAVILA ECDR O ARB – MED POSTOPKU

 

1. člen

 

Arb – med je zaupen postopek reševanja spora, v katerem stranke v sporu, s pomočjo ene ali več tretjih nevtralnih oseb, poskušajo doseči rešitev spora, v okviru kombiniranega postopka arbitraže in mediacije.
 

2. člen

 

Če se stranke ne morejo dogovoriti o imenovanju mediatorja oziroma arbitra, se šteje, da stranke niso dosegle soglasja o začetku postopka arb - med.
 

3. člen

 

Razen, če s temi pravili ni določeno drugače, se v arb - med postopku v delu, ki se izvaja kot arbitraža, uporabljajo Pravila ECDR o arbitraži in v delu, ki se izvaja kot mediacija uporabljajo Pravila ECDR o mediaciji.

 

4. člen

 

Postopek arb – med je zaupen in se glede zaupnosti postopka uporabljajo Pravila ECDR o arbitraži in Pravila ECDR o mediaciji.

 

5. člen

 

Arbiter izvede in zaključi arbitražni del postopka arb – med s tem, da izdela pisno, neobrazloženo arbitražno odločbo, katere izdaja se odloži do zaključka postopka mediacije.

Pisno arbitražno odločbo arbiter zapečati v ovojnico in jo izroči ECDR.

 

6. člen

 

Po zaključku arbitražnega postopka arbiter prevzame vlogo mediatorja in vodi postopek mediacije v skladu s Pravili ECDR o mediaciji.

Stranke se lahko dogovorijo, da bo v arbitražnem delu postopka arb – med navzoča še ena tretja nevtralna oseba kot potencialni mediator, ki bo samostojno prevzela vodenje postopka mediacije ali, ki bo kot komediator sodelovala pri izvajanju postopka mediacije.

 

 

7. člen

 

Če so stranke v mediaciji dosegle sporazumno rešitev spora, se šteje, da arbitražna odločba ni bila izdana, in se z njeno vsebino stranke ne morejo seznaniti, razen če so se dogovorile drugače.

Če stranke v mediaciji niso dosegle sporazumne rešitve spora, arbiter izda in razglasi arbitražno odločbo in jo ustno na kratko obrazloži. Pisno obrazložitev izdane arbitražne odločbe arbiter izda v 30 dneh od razglasitve arbitražne odločbe. Izdana arbitražna odločba je za stranke pravno zavezujoča in izvršljiva.

 

8. člen

 

Razen, če se stranke dogovorijo drugače, vsaka stranka krije svoje stroške sodelovanje v postopku arb – med in polovico administrativnih stroškov ECDR ter polovico nagrade arbitru oziroma mediatorju.

 

9. člen

 

ECDR ne nosi nobene odškodninske odgovornosti za katerokoli dejanje ali opustitev arbitra oziroma mediatorja v povezavi z vodenjem postopka arb – med v skladu s temi pravili.