PRAVILA ECDR O STALNI ARBITRAŽI V ŠPORTU

 

1. člen

(splošno)

Ta pravila urejajo reševanje sporov s stalno specializirano arbitražo v športu, kadar ji administrativno podporo nudi ECDR in kadar se stranke pisno dogovorijo za uporabo teh pravil.

Šteje se, da so stranke soglašale z uporabo teh pravil vselej, kadar s pisno pogodbo o arbitraži, sklenjeno pred ali po nastanku spora, ki izvira iz ali je v zvezi s pogodbenim razmerjem v športu (npr. spori med igralci, agenti, trenerji in klubi), reševanje vseh ali posameznih spornih dejanskih in pravnih vprašanj predložijo v reševanje arbitraži ECDR, tudi če pri tem ne navedejo, da se bodo uporabila pravila ECDR.

Priporočljiva pogodbena klavzula o reševanju bodočih sporov iz prejšnjega odstavka tega člena se glasi:

»Vsako nesoglasje, spor ali zahtevek, ki izvira iz te pogodbe ali je v zvezi z njo ali izvira iz kršitve te pogodbe, njenega prenehanja ali neveljavnosti, bosta pogodbeni stranki predložili v reševanje v postopek arbitraže v športu pri ECDR, v skladu s Pravili tega centra o stalni specializirani arbitraži v športu.«

Pooblastila in dolžnosti ECDR so predpisana s temi pravili.

Sedež arbitraže je v Ljubljani, Tomšičeva ulica 6.

Izraz »stranke« v teh pravilih vključuje stranke arbitražnega postopka in njihove pooblaščence.

 

 

2. člen

(pravila postopka)

V arbitraži v športu pri ECDR se neposredno uporablja slovenski Zakon o arbitraži, razen če ni s temi pravili določeno drugače.

 

Ta pravila izrecno urejajo naslednja pravila postopka, ki zagotavljajo pospešeno in ekonomično rešitev spora:

a)    Po začetku arbitražnega postopka stranke vloge pošiljajo izključno ECDR in ne neposredno arbitru.

b)    Arbitražni postopek vodi en arbiter, ki ga imenuje ECDR izmed pri ECDR akreditiranih arbitrov za reševanje sporov v športu.

c)    V arbitraži ima vsaka stranka pravico, da po prejemu tožbe ali odgovora na tožbo oziroma nasprotne tožbe ali odgovora nanjo vloži eno pripravljalno vlogo.

d)    Arbiter v pospešeni arbitraži odloča zgolj v pisnem postopku, razen če arbiter sam ali na predlog strank odloči, da je nujno potrebno izvesti ustni postopek.

e)    Arbitražna odločba v pospešeni arbitraži mora biti izdana v 1 mesecu od zaključka vseh procesnih dejanj v postopku, razen če v izjemnih primerih ECDR ta rok na obrazložen predlog arbitra podaljša.

f)     Jezik postopka je slovenski, razen če se stranke ne dogovorijo drugače.

g)    V kolikor katerakoli stranka postopka brez upravičenih razlogov ne pride na narok, če je ta razpisan, ali ne predloži dokaznih listin oz. se ne izjasni glede zahtevkov in dokazov nasprotne stranke v postopku, lahko arbiter nadaljuje postopek ter izda odločbo na podlagi dokazov, s katerimi razpolaga.

h)    V kolikor stranke v postopku predložijo dokumente, ki niso v slovenskem jeziku, jih morajo predložiti prevedene po zapriseženem sodnem tolmaču.

i)      Stranke lahko zastopa odvetnik ali druga oseba po njihovi izbiri.

j)      Arbiter v postopku odloči skladno z načelom »ex aequo et bono«, razen, če sta se stranki izrecno pisno dogovorili glede prava, po katerem naj se odloča v arbitražnem postopku.

k)    Stranke vse svoje vloge v arbitražnem postopku pošiljajo v elektronki obliki na naslov spis@ecdr.si. Arbitražna odločba je strankam posredovana v elektronski obliki in priporočeno po pošti.

l)      Roke za posamezna procesna dejanja postavlja arbiter v svojih procesnih odločitvah. Arbiter lahko podaljša takšne roke v izrednih okoliščinah.

m)   Pred izdajo arbitražne odločbe je arbiter dolžan osnutek obrazložene odločbe predložiti v redakcijski in oblikovni pregled ECDR, ki ne sme posegati v vsebino arbitrove odločitve, lahko pa neobvezno, brez vpliva na arbitrovo odločitev, opozori tudi na posamezna vsebinska vprašanja. Izdaja arbitražne odločbe je dopustna po tem, ko ECDR odobri obliko arbitražne odločbe.

  

3. člen

(arbitraža znotraj denarnih omejitev)

Če se stranke kadarkoli pred izdajo arbitražne odločbe pisno dogovorijo za arbitražo v okviru denarne omejitve, pisno določijo maksimalno in minimalno denarno vsoto, ki je lahko prisojena z arbitražno odločbo. Stranke so dolžne pravočasno obvestiti ECDR s predložitvijo pisnega dogovora, ki določa dogovorjeno minimalno in maksimalno vsoto.

ECDR ne bo informiral arbitra o dogovorjeni minimalni in maksimalni vsoti, niti o dogovoru samem, dokler o tem ne bodo soglašale vse stranke v sporu. Arbiter je dolžan izdati arbitražno odločbo v skladu s pravili iz tretjega odstavka tega člena.

V primeru, da je z arbitražno odločbo prisojena vsota, ki ustreza razponu med dogovorjenim minimumom in maksimumom, postane taka arbitražna odločba dokončna, pravno zavezujoča in izvršljiva. V primeru, če je z arbitražno odločbo prisojeno manj od dogovorjene minimalne vsote, arbiter spremeni izdano odločbo tako, da prisodi dogovorjeno minimalno vsoto. V primeru, če je z arbitražno odločbo prisojeno več od maksimalno dogovorjene vsote, arbiter izdano odločbo spremeni tako, da prisodi maksimalno dogovorjeno vsoto.

 

 4. člen

(arbitraža na podlagi zadnje ponudbe)

Če se stranke kadarkoli pred izdajo arbitražne odločbe pisno dogovorijo za arbitražo na podlagi zadnje ponudbe, ECDR pisno obvestijo o svoji zadnji denarni ponudbi, ki so jo stranke pripravljene sprejeti oziroma plačati in za katero menijo, da ustreza standardom, ki so odločilni za izdajo arbitražne odločbe.

ECDR nemudoma predloži en izvod zadnjih ponudb strank arbitru, razen če stranke soglašajo, da ponudba ne sme biti predložena arbitru. Kadarkoli pred izdajo arbitražne odločbe si stranke lahko izmenjajo korigirane pisne zadnje ponudbe, ki nadomeščajo predhodne ponudbe. Popravljene zadnje ponudbe morajo biti predložene ECDR, ki jih nemudoma predloži arbitru razen, če se stranke dogovorijo drugače.

Če je bil arbiter obveščen o pisni zadnji ponudbi, mora pri izdaji arbitražne odločbe izbrati med zadnjimi ponudbami strank tisto, ki je bolj razumna in ki ustreza standardom odločanja v arbitražnem postopku.

Izdana arbitražna odločba v skladu s tem pravilom ni obrazložena.

Če arbiter ni bil obveščen o pisni zadnji ponudbi strank in se izdana arbitražna odločba razlikuje od izmenjanih zadnjih ponudb med strankami, arbiter spremeni izdano arbitražno odločbo tako, da prisodi tisti denarni znesek ene od zadnjih ponudb strank, ki je bližji denarnemu znesku iz prvotne arbitražne odločbe.

  

5. člen

(poravnava v okviru arbitraže)

Arbiter lahko na podlagi soglasja vseh strank v sporu, v vsaki fazi postopka, pomaga strankam pri njihovih prizadevanjih najti prijateljsko rešitev spora.

Poravnava, dosežena med strankami postopka, se v takem primeru zapiše v obliki sporazumne arbitražne odločbe.

  

6. člen

(mediacija v okviru arbitraže)

Na podlagi sporazuma strank o mediaciji arbiter lahko prekine postopek za največ en mesec, razen če stranke sporazumno zaprosijo za podaljšanje tega roka, o čemer odloči arbiter.

V primeru, da se mediacija zaključi s sporazumom o vseh ali posameznih spornih vprašanjih med strankami, se sporazum zapiše v obliki skrajšane arbitražne odločbe, ki ima pravne učinke v skladu s slovenskim Zakonom o arbitraži.

  

7. člen

(administrativna podpora)

Administrativna podpora ECDR postopkom arbitraže obsega:

-        organizacijo procesnih dejanj v postopku,

-        imenovanje arbitra in odstop spora v reševanje arbitru,

-        odločanje o izločitvah arbitrov,

-        določanje vrednosti spora, če ta ni navedena,

-        odločanje o izpolnjevanju pogojev za začetek arbitraže,

-        odločanje o neizvedbi postopka zaradi neizpolnjevanja pogojev,

-        pregledovanje osnutkov arbitražnih odločb v skladu s temi Pravili,

-        odločanje o zaupnosti arbitražnih odločb,

-        določanje osnovnih stroškov arbitraže,

-        vsa opravila v zvezi s pridobivanjem in vročanjem pisnih vlog in drugega gradiva strankam in arbitru,

-        organizacijo ustnih obravnav kadar so potrebne,

-        zagotovitev prostora za izvedbo postopka v prostorih ECDR,

-        obveščanje med ECDR, arbitrom in strankami postopka,

-        vodenje ustreznega spisa o sporu,

-        druga opravila iz pristojnosti ECDR.

  

8. člen

(načelo javnosti arbitražnih odločb)

Arbitražne odločbe, izdane v skladu s temi pravili, so javne in jih ECDR objavlja na svojih spletnih straneh, razen, če po presoji ECDR okoliščine v konkretni zadevi niso primerne za objavo.

 

9. člen

(dogovor strank o pravilih)

Stranke se lahko dogovorijo za pravila arbitraže, ki niso določena s temi pravili, če so skladna z veljavnim procesnim javnim redom. V takem primeru so stranke dolžne ECDR obvestiti o dogovorjenih postopkovnih pravilih v pisni obliki. Šteje se, da so dogovorjena postopkovna pravila izvršljiva, kot da bi bila določena s temi pravili.

  

10. člen

(začetek arbitraže)

Arbitražni postopek se začne z vložitvijo tožbe oziroma predloga za začetek arbitraže, ki mora vsebovati:

  1. popoln naziv tožnika z vsemi kontaktnimi podatki (naslov, telefon, email),
  2. popoln naziv toženca z vsemi kontaktnimi podatki (naslov telefon, email),
  3. navedbo relevantnih dejstev in pravnih argumentov, na katere tožnik opira svoj zahtevek,
  4. natančno opredeljen zahtevek,
  5. vse dokaze, na katere se tožnik sklicuje, in morebitni predlog za zaslišanje prič oziroma predlog za izvedbo drugih nelistinskih dokazov,
  6. potrdilo o plačilu administrativnega stroška ECDR za začetek arbitražnega postopka,
  7. dokaz o dejstvu, da se konkretni spor lahko rešuje pred arbitražo, in sicer v eni izmed naslednjih oblik:

a)    arbitražni dogovor, sprejet po nastanku spora s strani vseh strank v sporu, ki določa uporabo pravil ECDR o arbitraži ali administrativno podporo arbitražnemu postopku, ki jo zagotavlja ECDR, ali

b)    zahteva za začetek arbitraže in pisna pogodbena arbitražna klavzula, dogovorjena pred nastankom spora, s katero se vse stranke spora zavezujejo spor predložiti arbitraži in s katero določijo administrativno podporo arbitraži s strani ECDR ali uporabo Pravil ECDR o arbitraži, ali

c)    ustni dogovor strank v sporu, da bodo sodelovale v arbitraži, ki ji bo administrativno podporo zagotavljal ECDR oziroma v kateri se bodo uporabila Pravila ECDR o arbitraži, ki ga stranke pisno potrdijo, ali

d)    sklep sodišča o napotitvi strank v postopek arbitraže pri ECDR.

Potrditev ECDR o začetku postopka arbitraže izkazuje, da je izpolnjena ena od zahtev iz prejšnjega odstavka, da je ECDR prejel vsa zahtevana plačila v skladu s Pravili ECDR o stroških arbitraže v športu in da je tožnik ECDR predložil kontaktno informacijo o vseh strankah v sporu skupaj z zahtevo o predložitvi spora v arbitražo in potrdilom o vročitvi te zahteve nasprotni stranki. Kot dan začetka arbitražnega postopka se šteje dan izdaje pisnega potrdila ECDR.

Če je stranka dolžna sodelovati v arbitražnem postopku na podlagi pogodbene arbitražne klavzule in te svoje obveznosti ne izpolni, ECDR na zahtevo stranke pisno potrdi to dejstvo.

  

11. člen

(popolnost tožbe)

Po prejemu tožbe ali zahteve za začetek arbitraže ECDR preveri, ali so izpolnjeni vsi pogoji iz teh Pravil za začetek postopka, in tožnika pozove k dopolnitvi tožbe oziroma zahteve, če oceni, da je to potrebno.

Če tožnik tožbe oziroma zahteve ne dopolni v roku 15 dni, se šteje, da jo je umaknil. V takšnem primeru tožnik ne more zahtevati vračila vplačanega administrativnega stroška ECDR za začetek arbitražnega postopka.

Arbiter lahko kadarkoli med postopkom od strank zahteva dodatna pojasnila k njihovim navedbam.

  

12. člen

(stroški postopka) 

Osnovni stroški postopka arbitraže v športu so administrativni stroški ECDR in nagrada arbitra. Ostali stroški postopka arbitraže v športu so stroški za izvedbo dokazov in potni stroški, v primeru, da pride do ustne obravnave.

Osnovni stroški in ostali stroški postopka arbitraže v športu so opredeljeni in se obračunajo v skladu s Pravili ECDR o stroških arbitraže v športu.

Tožeča stranka mora ob vložitvi tožbe ECDR predložiti potrdilo o plačilu administrativnega stroška. Plačilo administrativnega stroška je pogoj za sprejem tožbe v obravnavo. V kolikor tožeča stranka niti po opominu ECDR administrativnega stroška ne plača, ECDR tožbe ne sprejme v obravnavo.

Po pregledu tožbe s strani arbitra ECDR določi vrednost nagrade arbitra in naloži vsaki stranki plačilo polovice nagrade, razen če so se stranke pisno dogovorile drugače. V kolikor katera od strank ne plača svojega dela nagrade arbitra, pozove ECDR k plačilu nasprotno stranko. Če nasprotna stranka v danem roku ne plača manjkajočega dela nagrade, ECDR tožbo zavrže in ustavi postopek.

V primeru zavrženja tožbe zaradi neplačila nagrade arbitra, ECDR plačanega administrativnega stroška ne vrača.

Dokončno odločitev o tem, v kakšnem deležu nosijo stranke stroške postopka, sprejme arbiter v arbitražni odločitvi, pri čemer upošteva načelo uspeha v postopku.

 

13. člen

(začasna odredba)

Stranka lahko od ECDR zahteva izdajo začasne odredbe. V izjemno urgentnih primerih je takšna odločitev lahko sprejeta »ex parte«.

Odločitve v primeru odločanja o začasni odredbi so lahko pogojne in vezane na garancijo nasprotne stranke. Predlog za izdajo začasne odredbe se lahko zahteva le skupaj z vložitvijo tožbe oziroma kasneje v postopku.

Stranka se z vložitvijo predloga za izdajo začasne odredbe odpoveduje pravici do vložitve takšnega predloga pred rednimi sodišči.