PRAVILA ECDR O STROŠKIH ARBITRAŽNEGA POSTOPKA V

ŠPORTU

  

1. člen

(splošno)

Ta pravila urejajo višino stroškov in nagrad v postopku reševanja spora v športu s Stalno specializirano arbitražo v športu, z administrativno podporo in v organizaciji ECDR ter pogoje plačila teh stroškov in nagrad.

 

2. člen

(vrste stroškov)

Stroški reševanja spora v arbitražnem postopku so:

a)    administrativni stroški ECDR,

b)    nagrade arbitrov,

c)    potni stroški,

d)    stroški za izvedbo dokazov.

 

3. člen

(osnovni stroški)

Administrativni stroški ECDR in nagrade arbitrov predstavljajo osnovne stroške arbitražnega postopka v športu.

Višina in način plačila osnovnih stroškov so določeni s temi pravili.

 

4. člen

(administrativni stroški)

Administrativni stroški, ki so določeni v teh pravilih, krijejo stroške storitev ECDR v posameznem postopku arbitraže, in sicer:

-        organizacijo procesnih dejanj v postopku,

-        imenovanje arbitra in odstop spora v reševanje arbitru,

-        odločanje o izločitvah arbitrov,

-        določanje vrednosti spora, če ta ni navedena,

-        odločanje o izpolnjevanju pogojev za začetek arbitraže,

-        odločanje o neizvedbi postopka zaradi neizpolnjevanja pogojev,

-        pregledovanje osnutkov arbitražnih odločb v skladu s temi Pravili,

-        odločanje o zaupnosti arbitražnih odločb,

-        določanje osnovnih stroškov arbitraže,

-        vsa opravila v zvezi s pridobivanjem in vročanjem pisnih vlog in drugega gradiva strankam in arbitru,

-        organizacijo ustnih obravnav, kadar so potrebne,

-        zagotovitev prostora za izvedbo postopka v prostorih ECDR,

-        obveščanje med ECDR, arbitrom in strankami postopka,

-        vodenje ustreznega spisa o sporu,

-        druga opravila iz pristojnosti ECDR.

 

5. člen

(nagrada) 

Nagrada arbitra obsega študij dokumentacije, porabo časa za pripravo na začetek postopka in za vodenje postopka, običajne potne stroške, pisanje sporazuma oziroma odločbe, če je potrebna, ter druga procesna opravila, za katera je arbiter pooblaščen.

Nagrade arbitrov v arbitražnih postopkih pred stalno arbitražo v športu so enotne in so določene za posamezen spor glede na vrednost spornega predmeta. Če stranka vrednosti spornega predmeta ne navede ali če se navedena vrednost spornega predmeta ne ujema s postavljenim zahtevkom ali če se nasprotna stranka v sporu ne strinja z opredeljeno vrednostjo spornega predmeta, jo določi ECDR po lastni presoji. V primeru tožbe in nasprotne tožbe se vrednost spornega predmeta določi tako, da se seštejeta vrednosti iz tožbenih zahtevkov.

Če se stranke dogovorijo za odločanje v arbitražnem senatu, velja tarifa za nagrado za vsakega arbitra posebej. Skupni znesek nagrad arbitrom v arbitražnem senatu se med arbitre razdeli tako, da pripada predsedniku arbitražnega senata 10% višja nagrada, kot pripada članoma arbitražnega senata.

Nagrade arbitrom so stranke v sporu dolžne plačati najkasneje v roku sedmih dni pred začetkom postopka reševanja spora na podlagi izstavljenega predračuna ECDR, in sicer v enakih delih, razen če so se v sporazumu o arbitraži dogovorile drugače.

 

6. člen

(tarifa) 

Tarifa za osnovne stroške arbitražnega postopka v EUR: 

VREDNOST SPORA

NAGRADA ARBITRA

ADMINISTRATIVNI STROŠEK

SKUPAJ

do 5.000

1.500

1.000

2.500

5.001 – 20.000

2.000

1.500

3.500

20.001 – 50.000

2.500

2.000

4.500

50.001 – 100.000

3.000

2.500

5.500

100.001 – 200.000

3.500

3.000

6.500

od 200.001 naprej

  Na podlagi ocene arbitra določi višino stroškov ECDR.


Če gre za posebej zapleteno in strokovno zahtevno delo, se lahko znesek nagrade poveča do 100 %. Odločitev o posebej zapleteni in strokovno zahtevni zadevi sprejme ECDR v soglasju z arbitrom pred začetkom arbitražnega postopka. Če sta v postopku več kot dve stranki se za vsako dodatno stranko administrativni stroški ter nagrada arbitra povečajo za 10%.

 

 

7. člen

(povračilo stroškov zastopanja strank) 

Maksimalni zneski stroškov zastopanja, ki jih stranka lahko dobi povrnjene na podlagi uspeha v postopku:

VREDNOST SPORA

MAKSIMALNI ZNESEK POVRAČILA STROŠKOV ZASTOPANJA

do 5.000

750

5.001 – 20.000

1.000

20.001 – 50.000

1.250

50.001 – 100.000

1.500

100.001 – 200.000

1.750

od 200.001 naprej

Na podlagi ocene arbitra določi višino upravičenih stroškov ECDR. 


Če gre za posebej zapleteno in strokovno zahtevno delo, se lahko maksimalni znesek stroškov zastopanja, ki jih stranka lahko dobi povrnjene na podlagi uspeha v postopku, poveča do 100 %. Odločitev o posebej zapleteni in strokovno zahtevni zadevi sprejme ECDR v soglasju z arbitrom pred zaključkom arbitražnega postopka. Če sta v postopku več kot dve stranki se za vsako dodatno stranko maksimalni znesek stroškov zastopanja poveča za 10%.

 

8. člen

ECDR lahko v posebej utemeljenih primerih na predlog arbitra odobri povračilo potnih stroškov, ki presegajo običajne potne stroške (izredni potni stroški), in določi predujem, ki ga morajo za poplačilo teh stroškov plačati stranke. V takih primerih vsaka stranka plača polovico predujma, razen če se dogovorita drugače. V kolikor katera od strank ne plača svojega dela predujma, pozove ECDR k plačilu nasprotno stranko. Če nasprotna stranka v danem roku ne plača manjkajočega dela predujma, ECDR o tem obvesti arbitra, ki aktivnosti, vezane na nastanek izrednih potnih stroškov ne izvede.

 

9. člen

Stroški za izvedbo dokazov so stroški prič, izvedencev, tolmačenja in drugi potrebni stroški za izvedbo dokazov. Navedeni stroški se zaračunavajo posebej, na podlagi veljavnih tarif za posamezno izvedbo dokaza, in niso vključeni v plačilo administrativnih stroškov.

ECDR določi predujem za izvedbo dokaza, ki ga mora plačati stranka, ki predlaga izvedbo dokaza. V kolikor stranka v danem roku ne plača predujma, se dokaz ne izvede.

 

10. člen

Vsi obračunani administrativni stroški in nagrade se sproti označujejo v stroškovniku, ki je sestavni del vsakega spisa, ki ga vodi ECDR.

 

11. člen

V ceno storitev, določenih s temi pravili, ni vključen DDV.