PRAVILA ECDR O STROŠKIH POSTOPKA MEDIACIJE

 

 

1. člen

 

Ta pravila urejajo višino stroškov in nagrad v mediaciji kot postopku reševanja spora z administrativno podporo in v organizaciji ECDR ter pogoje plačila teh stroškov in nagrad.

 

2. člen

 

Stroški reševanja spora v mediaciji so:

a)   administrativni stroški ECDR;

b)   nagrade strokovnjakom;

c)   potni stroški za delo strokovnjakov;

d)   stroški za izvedbo dokazov.

 

3. člen

 

Administrativni stroški, ki so določeni v teh pravilih, krijejo stroške storitev ECDR v posameznem postopku mediacije in sicer:

-      svetovanje o izbiri postopka mediacije;

-      pridobivanje soglasja nasprotne stranke za sodelovanje v postopku, kadar je to primerno;

-      pomoč pri imenovanju strokovnjakov;

-      organizacija procesnih dejanj v postopku;

-      vsa opravila v zvezi s pridobivanjem in vročanjem pisnih vlog in drugega gradiva strankam in strokovnjakom;

-      organizacija ustnih obravnav, kadar so potrebne;

-      zagotovitev prostora za izvedbo postopka v prostorih ECDR;

-      obveščanje med ECDR, strokovnjaki in strankami;

-      vodenje ustreznega spisa o sporu;

-      izstavljanje računov za plačilo storitev in stroškov;

-      druga opravila iz pristojnosti ECDR.

 

4. člen

 

Višina in način plačila administrativnih stroškov je določena s temi pravili, razen, če ni s posebno pogodbo dogovorjeno drugače.

 

Administrativni stroški v postopku mediacije pri ECDR v domačih sporih znašajo 100 EUR pri sporih kjer je vrednost spornega predmeta do 5.000 EUR, in 250 EUR kjer je vrednost spornega predmeta nad 5.000 EUR, v mednarodnih sporih pa 500 EUR.

 

Če sta v postopku več kot dve stranki, se za vsako dodatno stranko administrativni stroški povečajo za 10%.

 

Plačilo administrativnih stroškov je skupaj z zahtevo za izvedbo postopka mediacije procesna predpostavka za začetek vodenja postopka s strani ECDR oziroma strokovnjakov.

 

Plačanih administrativnih stroškov ECDR strankam ne vrača.

 

5. člen

 

Nagrade strokovnjakom v postopkih mediacije so enotne in so določene za posamezen spor glede na vrednost spornega predmeta. Če stranka vrednosti spornega predmeta ne navede ali, če se navedena vrednost spornega predmeta ne ujema s postavljenim zahtevkom ali, če se nasprotna stranka v sporu ne strinja z opredeljeno vrednostjo spornega predmeta, jo določi ECDR po lastni presoji. .

 

V primeru zahtevka in nasprotnega zahtevka, se vrednost spornega predmeta določi tako, da se seštejeta vrednosti obeh zahtevkov.

 

Če ista oseba vodi postopek arb-med kot arbiter in mediator in se pred izdajo arbitražne odločbe postopek nadaljuje v okviru mediacije, se nagrada za delo arbitra obračuna v skladu s Pravili ECDR o stroških postopka arbitraže, nagrada za delo mediatorja, kot je določena v tarifi teh pravil, pa se zniža za 33%.

 

Nagrade strokovnjakom so vse stranke v sporu dolžne plačati najkasneje v roku treh dni pred začetkom izbranega postopka reševanja sporov, na podlagi izstavljenega računa ECDR, in sicer v enakih delih, razen, če so se dogovorile drugače.

 

6. člen

 

 

Tarifa za nagrade strokovnjakom in za administrativni strošek (vsi zneski so v EUR):

 

Mediacija

 

VREDNOST SPORA

NAGRADA STROKOVNJAKA

ADMINISTRATIVNI STROŠEK

SKUPAJ

do 2.000

400

100

500

od vključno 2.000 do 5.000

600

100

700

od vključno 5.000 do 10.000

750

250

1.000

od vključno 10.000 do 15.000

900

250

1.150

od vključno 15.000 do 25.000

1.200

250

1.450

od vključno 25.000 do 50.000

1.700

250

1.950

od vključno 50.000 do 100.000

2.100

250

2.350

d vključno 100.000 do 500.000

3.000

250

3.250

od vključno 500.000 do 1.000.000

4.600

250

4.850

od vključno 1.000.000 do 5.000.000

8.400

250

8.650

5.000.000 ali več

dog.

dog.

dog.

  

V delovnih sporih vrednost spora opredelijo stranke, vendar pa v sporih zaradi prenehanja oziroma odpovedi pogodbe o zaposlitvi, opredeljena vrednost ne more biti nižja od 5.000 EUR.

 

V sporih zaradi dodelitve otroka, določitve stikov in višine preživnine je nagrada strokovnjaku 500 EUR, v primeru komediacije pa je nagrada vsakemu strokovnjaku 350 EUR.

 

Če gre za mednarodne ali čezmejne spore, se nagrade iz tarife povečajo za 20%.

 

Če gre za posebej zapleteno in strokovno zahtevno delo, se lahko znesek nagrade poveča do 100%. Odločitev o posebej zapleteni in strokovno zahtevni zadevi sprejme ECDR, v soglasju s strokovnjakom, pred začetkom mediacijskega postopka.

 

7. člen

 

Nagrada strokovnjaku obsega študij dokumentacije, porabo časa za pripravo na začetek postopka in za vodenje postopka, običajne potne stroške, pisanje sporazuma ter druga procesna opravila, za katera je strokovnjak pooblaščen.

 

8. člen

 

ECDR lahko v posebej utemeljenih primerih, na predlog strokovnjaka, odobri povračilo potnih stroškov, ki presegajo običajne potne stroške. V takih primerih vsaka stranka plača polovico teh stroškov, razen, če se dogovorita drugače.

 

9. člen

 

Stroški za izvedbo dokazov so stroški prič, izvedencev, prevajanja, tolmačenja in drugi potrebni stroški za izvedbo dokazov. Navedeni stroški se zaračunavajo posebej in niso vključeni v plačilo administrativnih stroškov.

 

Stroške za izvedbo dokazov stranke v sporu plačajo v enakih delih, razen če so se dogovorile drugače, na podlagi izstavljenega računa ECDR.

 

10. člen

 

Vsi obračunani administrativni stroški in nagrade se sproti označujejo v stroškovniku, ki je sestavni del vsakega spisa, ki ga vodi ECDR.

 

11. člen

 

V cene storitev določenih s temi pravili ni vključen DDV.