PRAVILA ECDR O STROŠKIH ARBITRAŽNEGA POSTOPKA

 

1. člen

Ta pravila urejajo višino stroškov in nagrad v postopku reševanja spora z arbitražo, z administrativno podporo in v organizaciji ECDR ter pogoje plačila teh stroškov in nagrad.

 

2. člen

Stroški reševanja spora v arbitraži so:

a)    administrativni stroški ECDR;

b)    nagrade strokovnjakom;

c)     potni stroški za strokovnjake;

d)    stroški za izvedbo dokazov.

 

3. člen

(osnovni stroški)

Administrativni stroški ECDR in nagrade arbitrov predstavljajo osnovne stroške arbitražnega postopka .

Višina in način plačila osnovnih stroškov so določeni s temi pravili.

 

4. člen

Administrativni stroški, ki so določeni v teh pravilih, krijejo stroške storitev ECDR v posameznem postopku arbitraže, in sicer:

-       organizacijo procesnih dejanj v postopku,

-       imenovanje arbitrov in odstop spora v reševanje arbitrom,

-       odločanje o izločitvah arbitrov,

-       določanje vrednosti spora, če ta ni navedena,

-       odločanje o izpolnjevanju pogojev za začetek arbitraže,

-       odločanje o neizvedbi postopka zaradi neizpolnjevanja pogojev,

-       pregledovanje osnutkov arbitražnih odločb v skladu s temi Pravili,

-       odločanje o zaupnosti arbitražnih odločb,

-       določanje osnovnih stroškov arbitraže,

-       vsa opravila v zvezi s pridobivanjem in vročanjem pisnih vlog in drugega gradiva strankam in arbitru,

-       organizacijo ustnih obravnav, kadar so potrebne,

-       zagotovitev prostora za izvedbo postopka v prostorih ECDR,

-       obveščanje med ECDR, arbitri in strankami postopka,

-       vodenje ustreznega spisa o sporu,

-       druga opravila iz pristojnosti ECDR.

 

5. člen 

Višina in način plačila administrativnih stroškov sta določena s temi pravili, razen če ni s posebno pogodbo dogovorjeno drugače.

Tožeča stranka mora ob vložitvi tožbe ECDR predložiti potrdilo o plačilu administrativnega stroška. Plačilo administrativnega stroška je pogoj za sprejem tožbe v obravnavo. V kolikor tožeča stranka niti po opominu ECDR administrativnega stroška ne plača, ECDR tožbe ne sprejme v obravnavo.

 

6. člen 

Nagrada arbitra obsega študij dokumentacije, porabo časa za pripravo na začetek postopka in za vodenje postopka, običajne potne stroške, pisanje sporazuma oziroma odločbe, če je potrebna, ter druga procesna opravila, za katera je arbiter pooblaščen.

Nagrade arbitrov v arbitražnih postopkih so enotne in so določene za posamezen spor glede na vrednost spornega predmeta. Če stranka vrednosti spornega predmeta ne navede, ali če se navedena vrednost spornega predmeta ne ujema s postavljenim zahtevkom, ali če se nasprotna stranka v sporu ne strinja z opredeljeno vrednostjo spornega predmeta, jo določi ECDR po lastni presoji. V primeru tožbe in nasprotne tožbe se vrednost spornega predmeta določi tako, da se seštejeta vrednosti iz tožbenih zahtevkov.

Če se stranke dogovorijo za odločanje v arbitražnem senatu, velja tarifa za nagrado za senat treh (3) arbitrov. Skupni znesek nagrad arbitrom v arbitražnem senatu se med arbitre razdeli tako, da pripada predsedniku arbitražnega senata 20% višja nagrada, kot pripada članoma arbitražnega senata.

Po pregledu tožbe s strani arbitrov ECDR, v skladu z veljavno tarifo, določi vrednost nagrade arbitrov in naloži vsaki stranki plačilo polovice nagrade, razen če so se stranke pisno dogovorile drugače. V kolikor katera od strank ne plača svojega dela nagrade arbitrov, pozove ECDR k plačilu nasprotno stranko. Če nasprotna stranka v danem roku ne plača manjkajočega dela nagrade, ECDR tožbo zavrže in ustavi postopek.

V primeru zavrženja tožbe zaradi neplačila nagrade arbitrov, ECDR plačanega administrativnega stroška ne vrača.

Dokončno odločitev o tem, v kakšnem deležu nosijo stranke stroške postopka, sprejme arbiter oziroma arbitražni senat v arbitražni odločitvi, pri čemer upošteva načelo uspeha v postopku.

 

7. člen 

Tarifa za nagrade strokovnjakom in za administrativni strošek (vsi zneski so v EUR):

 

Pospešena arbitraža

vrednost spora

nagrada arbitra

administrativni strošek

Skupaj

do 4.999

700

210

910

5.000 - 14.999

1.200

700

1.900

15.000 - 24.999

1.400

1.050

2.450

25.000 - 49.999

1.800

1.400

3.200

50.000 - 99.999

2.100

1.750

3.850

100.000 - 499.999

3.000

2.100

5.100

500.000 – 999.999

4.600

2.450

7.050

1.000.000 - 2.499.999

7.400

3.150

10.550

2.500.000 - 4.999.999

10.400

4.200

14.600

5.000.000 ali več

dog.

dog.

dog.

       


Arbitraža - 1 arbiter

vrednost spora

nagrada arbitra

administrativni strošek

skupaj

do 4.999

840

300

1.140

5.000 - 14.999

1.440

1.000

2.440

15.000 - 24.999

1.680

1.500

3.180

25.000 - 49.999

2.160

2.000

4.160

50.000 - 99.999

2.520

2.500

5.020

100.000 - 499.999

3.600

3.000

6.600

500.000 – 999.999

5.520

3.500

9.020

1.000.000 - 2.499.999

8.880

4.500

13.380

2.500.000 - 4.999.999

12.480

6.000

18.480

5.000.000 ali več

dog.

dog.

dog.

       


Arbitraža - senat 3 arbitrov

vrednost spora

Nagrada arbitrov

administrativni  strošek

skupaj

do 4.999

2240

300

2.540

5.000 - 14.999

3840

1.000

4.840

15.000 - 24.999

4480

1.500

5.980

25.000 - 49.999

5760

2.000

7.760

50.000 - 99.999

6720

2.500

9.220

100.000 - 499.999

9600

3.000

12.600

500.000 – 999.999

14720

3.500

18.220

1.000.000 - 2.499.999

23680

4.500

28.180

2.500.000 - 4.999.999

33280

6.000

39.280

5.000.000 ali več

dog.

dog.

dog.

 V delovnih sporih vrednost spora opredeli stranka, vendar pa v sporih zaradi prenehanja oziroma odpovedi pogodbe o zaposlitvi, opredeljena vrednost ne more biti nižja od 5.000 EUR. 

 

Če gre za mednarodne ali čezmejne spore, se nagrada arbitrov in administrativni strošek iz tarife povečajo za 20%.

 

Če gre za posebej zapleteno in strokovno zahtevno delo, se lahko znesek nagrade poveča do 100%. Odločitev o posebej zapleteni in strokovno zahtevni zadevi sprejme ECDR, v soglasju z arbitri, pred začetkom arbitražnega postopka.

  

7. člen 

ECDR lahko v posebej utemeljenih primerih, na predlog strokovnjaka, odobri povračilo potnih stroškov, ki presegajo običajne potne stroške. V takih primerih vsaka stranka plača polovico teh stroškov, razen če se dogovorita drugače.

 

 8. člen 

Stroški za izvedbo dokazov so stroški prič, izvedencev, prevajanja, tolmačenja in drugi potrebni stroški za izvedbo dokazov. Navedeni stroški se zaračunavajo posebej in niso vključeni v plačilo administrativnih stroškov.

Stroške za izvedbo dokazov stranke v sporu plačajo v enakih delih, razen če so se dogovorile drugače, na podlagi izstavljenega računa ECDR.

 

9. člen 

Vsi obračunani administrativni stroški in nagrade se sproti označujejo v stroškovniku, ki je sestavni del vsakega spisa, ki ga vodi ECDR.

 

10. člen 

V ceno storitev določenih s temi pravili ni vključen DDV.