PRAVILA ECDR

O STROŠKIH POSTOPKOV

REŠEVANJA POTROŠNIŠKIH SPOROV

 

1. člen

Ta pravila urejajo višino stroškov in nagrad v postopkih reševanja potrošniških sporov z administrativno podporo in v organizaciji ECDR ter pogoje plačila teh stroškov in nagrad.

 

2. člen

Stroški reševanja potrošniških sporov so:

a)   administrativni stroški ECDR;

b)   nagrade nevtralnih strokovnjakov;

c)   potni stroški nevtralnih strokovnjakov, ki presegajo običajne potne stroške;

d)   stroški za izvedbo dokazov.

 

Stroške reševanja potrošniških sporov v postopkih mediacije, med-arb in pogojno zavezujoče pospešene arbitraže krije ponudnik.

Višina in način plačila administrativnih stroškov ECDR in nagrade nevtralnih strokovnjakov so določeni s temi pravili, razen, če ni drugače določeno s posebno pogodbo ali sporazumom med ECDR in ponudnikom. 

 

3. člen

Administrativni stroški, ki so določeni v teh pravilih so stroški storitev ECDR v posameznem postopku reševanja spora in sicer:

-      svetovanje o izbiri postopka;

-      pridobivanje soglasja ponudnika za sodelovanje v postopku, kadar je to primerno;

-      pomoč pri imenovanju nevtralnih strokovnjakov;

-      organizacija procesnih dejanj v postopku;

-      vsa opravila v zvezi s pridobivanjem in vročanjem pisnih vlog in drugega gradiva strankam in nevtralnim strokovnjakom;

-      organizacija ustnih obravnav kadar so potrebne;

-      zagotovitev prostora za izvedbo postopka v prostorih ECDR;

-      obveščanje med ECDR, nevtralnimi strokovnjaki in strankami;

-      vodenje ustreznega spisa o sporu;

-      izstavljanje računov za plačilo storitev in stroškov;

-      druga opravila iz pristojnosti ECDR.

  

4. člen

Nagrade nevtralnih strokovnjakov in administrativni stroški ECDR so v vseh postopkih reševanja potrošniških sporov enotni in so določeni na posamezen spor glede na vrednost spornega predmeta, razen, če se ECDR in ponudnik , glede na naravo, kompleksnost ali pričakovano trajanje reševanja spora, dogovorita drugače. Če stranki vrednosti spornega predmeta ne navedeta ali se o njej ne strinjata ali, če se navedena vrednost spornega predmeta ne ujema s postavljenim zahtevkom, jo določi ECDR po lastni presoji.

Nagrada strokovnjaku in administrativni strošek ECDR morata biti plačana najkasneje v roku treh dni pred začetkom postopka reševanja spora, na podlagi izstavljenega računa ECDR, razen če s posebnim dogovorom ni določeno drugače.

 

Tarifa za nagrado nevtralnega strokovnjaka in administrativni stroški ECDR, v EUR: 

VREDNOST SPORA

NAGRADA

ADMINISTRATIVNI STROŠEK

SKUPAJ

do 500

50

5

55

od vključno 500 do 1.000

100

10

110

od vključno 1.000 do 2.000

150

25

175

od vključno 2.000 do 5.000

300

50

350

od vključno 5.000 do 25.000

500

100

600

od vključno 25.000 d o 50.000

1.000

150

1.150

od vključno 50.000 do 100.000

1.500

250

1.750

nad 100.000

 

 

v dogovorjeni višini

 

5. člen

Nagrada nevtralnega strokovnjaka obsega študij dokumentacije, porabo časa za pripravo na začetek postopka in za vodenje postopka, običajne potne stroške, pisanje sporazuma oziroma odločbe, če je potrebna ter druga procesna opravila, za katera je nevtralni strokovnjak pooblaščen.

 

6. člen

ECDR lahko v posebej utemeljenih primerih, na predlog nevtralnega strokovnjaka, odobri povračilo potnih stroškov, ki presegajo običajne potne stroške. Takšne potne stroške v celoti krije ponudnik. 

 

7. člen

Stroški za izvedbo dokazov so stroški v zvezi s prevajanjem listin oziroma tolmačenjem na ustnih obravnavah, stroški za priče in stroški sodnih izvedencev oziroma drugih strokovnjakov.

Stroški za izvedbo dokazov se zaračunavajo posebej in niso vključeni v plačilo administrativnih stroškov.

Stroške za izvedbo dokazov v celoti krije ponudnik. Stroške izvedenskega mnenja, ki ga zahteva potrošnik, čeprav nevtralni strokovnjak oceni, da je mogoče rešiti spor tudi brez njega, krije potrošnik. 

Vnaprejšnje plačilo stroškov za izvedbo dokazov je pogoj za izvedbo dokazov.  

 

8. člen

Vsi obračunani administrativni stroški, drugi stroški in nagrade se sproti označujejo v stroškovniku, ki je sestavni del vsakega spisa, ki ga vodi ECDR.

 

9. člen

V cene storitev določene s temi pravili ni vključen DDV.