PRAVILA ECDR O IZBIRI STROKOVNJAKA

 

1. člen

 

S temi pravili je določen postopek izbire arbitra, mediatorja, nevtralnega ocenjevalca ali drugega strokovnjaka (v nadaljevanju: strokovnjaka) v postopkih primarnega reševanja sporov pri ECDR, razen če ni z drugimi pravili ECDR določeno drugače.

 

2. člen

 

V kolikor se stranke v sporu (v nadaljevanju: stranke) ne dogovorijo drugače, poskušajo kot strokovnjaka na podlagi teh Pravil sporazumno imenovati eno ali več oseb iz registra akreditiranih strokovnjakov za reševanje sporov, ki ga vodi ECDR.

 

3. člen

 

Če se stranke o izbiri strokovnjaka ne morejo sporazumeti v roku 8 dni po prejemu obvestila o začetku postopka reševanja spora, o tem obvestijo ECDR, ki jim predlaga v izbiro pet akreditiranih strokovnjakov, kadar stranke želijo imenovati enega strokovnjaka oziroma jim v izbiro predlaga deset strokovnjakov, kadar stranke želijo imenovati senat treh strokovnjakov.

 

4. člen

 

Vsaka stranka lahko predlaga, da se za strokovnjaka ne imenujeta dve izmed petih predlaganih oseb oziroma tri izmed desetih predlaganih oseb in pri tem preostale razvrstijo po prednostnem vrstnem redu.

 

5. člen

 

ECDR po prejemu seznama neizbranih oseb izbere enega oziroma tri strokovnjake izmed tistih, ki so jih predlagale vse stranke in pri tem upošteva prednostne želje vseh strank.

 

6. člen

 

Seznam petih oziroma desetih predlaganih strokovnjakov, ki ga ECDR predloži strankam, se izdela glede na naravo in vrsto spora, specializacijo strokovnjaka, razpoložljivost strokovnjaka in njegovo predhodno uspešnost v podobnih sporih.