PRAVILA ECDR O AKREDITACIJI IN VODENJU REGISTRA ARBITROV, MEDIATORJEV, NEVTRALNIH OCENJEVALCEV IN DRUGIH STROKOVNJAKOV ZA REŠEVANJE SPOROV

 

POGOJI ZA PRIDOBITEV AKREDITACIJE IN ZA REGISTRACIJO

 

Pridruženi član mediator:

-        uspešno zaključen 40-urni program začetnega usposabljanja pri ECDR za mediatorja ali katerikoli drug, s strani ECDR priznani program usposabljanja v

         Sloveniji ali v tujini;

-        manj kot dve leti praktičnih izkušenj na področju reševanja sporov.

 

Akreditirani član mediator:

-        uspešno zaključen 40-urni program začetnega usposabljanja pri ECDR ali drug, s strani ECDR priznani program usposabljanja v Sloveniji ali v tujini;

-        najmanj dve leti praktičnih izkušenj na področju reševanja sporov.

 

Pridruženi član arbiter:

-        sodnik (aktivni, upokojeni ali nekdanji sodnik domačega, tujega ali mednarodnega sodišča, tribunala ali arbitraže), odvetnik, profesor prava (redni ali izredni)

         ali drug strokovnjak;

-        manj kot dve leti praktičnih izkušenj na področju reševanja sporov.

 

Akreditirani član arbiter:

-        sodnik (aktivni, upokojeni ali nekdanji sodnik domačega, tujega ali mednarodnega sodišča, tribunala ali arbitraže), odvetnik, profesor prava (redni ali izredni)

         ali drug strokovnjak;

-        najmanj dve leti praktičnih izkušenj na področju reševanja sporov.

 

 

Častni član mediator ali arbiter:

Z dolgoletnim izvajanjem reševanjem sporov pridobljen visok strokovni ugled v Sloveniji in/ali v tujini.

 

Odobreni izbrani strokovnjak:

Na podlagi sporazuma vseh strank v sporu izbrani drug domači ali tuji mediator, arbiter ali strokovnjak, če njegovo imenovanje odobri ECDR.

 

ZAVEZA ZA SPOŠTOVANJE ETIČNIH STANDARDOV

Vsi strokovnjaki, ki delujejo pod okriljem ECDR, so dolžni spoštovati Kodeks etičnih standardov profesionalne odgovornosti ECDR. O pritožbah na račun kršitve Kodeksa etičnih standardov profesionalne odgovornosti ECDR odloča Svet ECDR za etična vprašanja. V primeru ugotovljenih kršitev Svet za etična vprašanja lahko izreče opozorilo ali priporoči direktorju ECDR, da odvzame akreditacijo strokovnjaku in ga izbriše iz registra. Podrobnejša pravila postopka ugotavljanja etične odgovornosti so določena s poslovnikom Sveta za etična vprašanja.

 

TRAJANJE IN OBNAVLJANJE AKREDITACIJE

Akreditacija pri ECDR velja 2 leti in je obnovljiva na podlagi predhodnega postopka preverjanja uspešnosti in učinkovitosti pri izvajanju storitev, za katere je strokovnjak akreditiran.

 Akreditacija mediatorjev se obnovi v kolikor mediator poleg izkazanih zgoraj navedenih pogojev predloži tudi dokazila o opravljenem dodatnem, najmanj 16-urnem usposabljanju v programih usposabljanja, ki so priznani s strani ECDR.

 Diskrecijsko odločitev o akreditaciji in registraciji, oziroma njeni obnovitvi na podlagi predloženih dokazil in izpolnjene prijave na obrazcu ECDR, sprejme direktor ECDR.

 Častni član z imenovanjem trajno pridobi pravico do akreditacije.

 

REGISTER AKREDITIRANIH STROKOVNJAKOV

Register akreditiranih strokovnjakov, ki ga vodi ECDR, vsebuje naslednje podatke:

-        osebno ime in priimek strokovnjaka;

-        strokovni oziroma znanstveni naslov;

-        vrste sporov za katere je specializiran;

-        kratek opis poklicne izkušenosti.