KODEKS ETIČNIH STANDARDOV

PROFESIONALNE ODGOVORNOSTI ECDR

 

UVOD

Eno od temeljnih poslanstev ECDR je spodbujanje mirnega reševanja sporov. Akreditirani strokovnjaki pri ECDR smo prepričani, da lahko reševanje sporov s pogajanji, mediacijo, konciliacijo, arbitražo, hibridnimi postopki in drugimi vrstami primarnega reševanja sporov, veliko prispeva k hitri, trajni in dokončni rešitvi različnih vrst sporov.

Namen tega dokumenta je med akreditiranimi strokovnjaki ECDR zagotavljati etičnost v ravnanju in obnašanju in najvišjo stopnjo usposobljenosti, ki vključuje iskrenost, integriteto, nepristranskost, neodvisnost in izvrševanje poštene presoje pri reševanju sporov. Etični standardi ECDR so namenjeni vzpostavitvi in vzdrževanju visokega standarda usposobljenosti strokovnjakov, ki pomagajo pri reševanju sporov, krepitvi njihovega ugleda in integritete pa tudi izobraževanju širše javnosti in informiranju uporabnikov storitev primarnega reševanja sporov. Sprejemanje in priznavanje teh standardov je pogoj za akreditacijo strokovnjakov pri ECDR.   Način izbire in akreditacije strokovnjakov, ki vodijo postopke reševanja sporov, sta določena s Pravili ECDR o akreditaciji in vodenju registra arbitrov, mediatorjev, nevtralnih ocenjevalcev in drugih strokovnjakov za reševanje sporov, ki so sestavni del tega kodeksa. Za interpretacijo teh standardov je pristojen Svet za etična vprašanja pri ECDR.

 

SPLOŠNA ODGOVORNOST

Nevtralni strokovnjaki so v razmerju do strank in do stroke dolžni ravnati pošteno in nepristransko, v dobri veri in skrbno. Svojih lastnih interesov ne smejo uveljavljati na račun interesov strank.

Nevtralni strokovnjaki ne smejo izražati nobenih predsodkov v razmerju do posameznikov ali institucij, ki so vključene v spor, biti morajo razumno razpoložljivi, kadar to zahtevajo stranke in poskrbeti morajo za to, da so stranke obveščene o postopku, v katerega so vključene.

 

ODGOVORNOST DO STRANK

 

Nepristranskost

Nevtralni strokovnjak mora biti nepristranski v razmerju do strank, kar pomeni, da mora enakopravno obravnavati vse stranke v sporu.

 

 Informirano soglasje

Nevtralni strokovnjak mora vsem strankam zagotoviti razumevanje narave postopka, pravil postopka, vlogo nevtralnega strokovnjaka in razmerje strank v razmerju do njega.

 

Zaupnost

Za postopek primarnega reševanja sporov je pomembno ohranjanje zaupnosti. S tem vzpodbujamo odprtost, polno razkritje vprašanj in povečujemo zaupanje strank v nevtralne strokovnjake. Kadar v posameznih vrstah postopkov zaupnosti ni mogoče varovati, mora nevtralni strokovnjak na to opozoriti stranke. Nevtralni strokovnjak mora sicer vse informacije, ki jih stranka označi za zaupne, ohranjati kot zaupne.

 

Konflikt interesov

Nevtralni strokovnjak se mora izogibati začetka ali nadaljevanja sodelovanja pri kateremkoli sporu, če meni, ali če vzbuja vtis, da bi njegovo sodelovanje lahko predstavljalo nasprotje interesov. Nevtralni strokovnjak mora razkriti katerokoli okoliščino, ki bi lahko povzročila ali vzbujala vtis o konfliktu interesov in katerokoli okoliščino, ki bi lahko postavila pod vprašaj njegovo nepristranskost. Dolžnost razkritja je trajna obveznost nevtralnega strokovnjaka, od začetka do konca postopka primarnega reševanja sporov.

 

Hitrost

Nevtralni strokovnjak mora usmeriti vse svoje napore v čim hitrejši potek postopka.

 

Poravnava in njene posledice

Nevtralni strokovnjak mora skrbeti za to, da bo poravnava dosežena v popolnoma neoporečnem postopku. Strankam ne sme vsiljevati svojih rešitev in pri posredovanju v sporu ne sme uveljavljati nobenih lastnih interesov. Če dvomi o možnih posledicah predlaganega sporazuma in o potrebah strank, mora stranke o tem obvestiti. Pri spoštovanju tega standarda lahko nevtralni strokovnjak ugotovi, da bi bilo smiselno obvestiti stranke o tem, da pridobijo še specializirane nasvete, ali da se umaknejo iz postopka. V nobenem primeru nevtralni strokovnjak ne sme kršiti načela zaupnosti.

 

Stranke brez pooblaščenca

Nevtralni strokovnjak mora biti pozoren na primere, ko stranka v postopku ni zastopana s strani pooblaščenca in jo opozoriti na morebitne posledice. Nevtralni strokovnjak je dolžan, kadar meni, da to narekujejo strankine potrebe, stranko opozoriti naj samostojno oceni svoje lastne interese.

 

Uporaba različnih postopkov

Uporaba večih postopkov reševanja spora s strani istega nevtralnega strokovnjaka je posebej zahtevna. Kadar je taka uporaba med strankami dogovorjena, mora nevtralni strokovnjak na začetku postopka stranke obvestiti o naravi postopka in posledicah razkritja informacij med katerimkoli postopkom, ki bi jih nevtralni strokovnjak kasneje lahko uporabil v okviru svojih razsojevalnih pooblastil ali, ki bi jih odkril drugim osebam, ki bodo odločale. Nevtralni strokovnjak mora v takem primeru pred začetkom postopka strankam pojasniti posledice in omogočiti strankam, da izberejo drugega nevtralnega strokovnjaka za postopek, ki sledi prvemu postopku primarnega reševanja sporov. Nevtralni strokovnjak mora tudi svetovati strankam o prehodu iz enega postopka reševanja sporov v drugega.

 

Strokovno znanje in usposobljenost

Nevtralni strokovnjak sme sprejeti sodelovanje samo v tistih zadevah, v katerih razpolaga z zadostnim znanjem in spretnostmi glede ustreznega postopka in vrste spora, da bi ga lahko učinkovito reševal. Nevtralni strokovnjak je odgovoren za ohranjanje svojega strokovnega znanja.  

 

Razkritje nagrade

Dolžnost nevtralnega strokovnjaka je, da pojasni strankam na samem začetku postopka podlago za plačilo nagrade, kadar jo zaračunava.

 

Podpora stroke

Izkušeni nevtralni strokovnjak mora sodelovati pri razvoju in usposabljanju novih nevtralnih strokovnjakov in se mora vključevati v napore za izobraževanje javnosti glede vrednot in uporabe primarnega reševanja sporov. Nevtralni strokovnjak mora zagotavljati tudi pro-bono storitve, kadar je to primerno.

 

Odgovornost nevtralnega strokovnjaka v isti zadevi

V primeru, da je v reševanje spora vključenih več strokovnjakov, ima vsak od njih dolžnost obvestiti ostale o tem, da bo sodeloval pri reševanju spora. Nevtralni strokovnjaki, ki pomagajo reševati spore istim strankam, so dolžni vzdrževati odprte in profesionalne odnose med seboj.

 

Oglaševanje

Nevtralni strokovnjak mora upoštevati omejitve pri oglaševanju storitev. Oglaševanje mora iskreno predstaviti storitve in ne sme obljubljati konkretnih rešitev, ki bi vnaprej dajale prednost eni stranki. Prav tako ni dovoljeno kakršnokoli sprejemanje ali dajanje nagrad za odstop zadev v vodenje postopkov primarnega reševanja sporov.