VZORČNI SPORAZUM O MEDIACIJI

 

 

___________________________________________________________ (stranka A)

 

in

 

___________________________________________________________ (stranka B)

 

(v nadaljevanju: stranki)

 

sklepajo naslednji

 

 

Sporazum o mediaciji

 

 

1. člen

 

S tem sporazumom stranki ugotavljata, da je med njima prišlo do spora glede (kratek opis predmeta spora) _______________.

 

2. člen

 

Stranki si bosta prizadevali sporazumno rešiti spor z mediacijo, zato se dogovorita, da bosta spor iz 1. člena tega sporazuma predložili v postopek mediacije v organizaciji in z administrativno podporo Evropskega centra za reševanje sporov, Ljubljana (v nadaljevanju: ECDR), v skladu s Pravili ECDR o mediaciji.

 

3. člen

 

Stranki se dogovorita, da bo postopek vodil (eden ali več) ____ mediator/jev, ki so akreditirani pri ECDR. 

 

4. člen

 

Mediacije se bodo udeležile stranke tega spora oziroma njihovi zakoniti zastopniki in njihovi pooblaščenci, ki bodo imeli polno pooblastilo za sporazumno rešitev spora.

 

Stranke in njihovi pooblaščenci se s podpisom tega sporazuma zavezujejo sodelovati v mediaciji v skladu s Pravili ECDR o mediaciji.

 

5. člen

 

Vsaka stranka postopka mediacije, njen pooblaščenec oziroma zakoniti zastopnik in vse osebe, ki bodo navzoče v tem postopku so dolžne spoštovati načelo zaupnosti, kot je določeno v Pravilih ECDR o mediaciji.

 

6. člen

 

Ta sporazum ima pravne učinke kot izhajajo iz slovenskega pravnega reda.

 

7. člen

 

S podpisom tega sporazuma se stranke ali njihovi pooblaščenci dogovorijo, da začnejo s postopkom mediacije v skladu s Pravili ECDR o mediaciji.

 

8. člen

 

Stranke se zavezujejo, da do zaključka mediacije ne bodo začele sodnega ali arbitražnega postopka v zvezi s tem sporom.

 

9. člen

 

Stranki ugotavljata, da so s podpisom tega sporazuma izpolnjeni pogoji za začetek postopka reševanja spora z mediacijo pri ECDR.

 

 

Podpisani

 

 

Stranka 1

Datum

 

Stranka 2

Datum