VZORČNI SPORAZUM O ARBITRAŽI

 

Stranka 1 (tožeča stranka)

_____________________

in

Stranka 2 (tožena stranka)

______________________

(v nadaljevanju:  stranki)

 

sklepajo naslednji

 

Sporazum o arbitraži

 

1. člen

 

S tem sporazumom stranki ugotavljata, da je med njima prišlo do spora glede (kratek opis predmeta spora) _______________, ki izvira iz ali je v zvezi s pogodbo št._______, z dne_________/nepogodbeno obveznostjo (opis) -_________.
 

2. člen
 

Stranki bosta spor iz 1. člena te pogodbe predložili v reševanje arbitraži v organizaciji in z administrativno podporo Evropskega centra za reševanje sporov, Ljubljana (v nadaljevanju: ECDR), v skladu s Pravili ECDR o arbitraži.
 

3. člen
 

Stranki se dogovorita, da bo/bodo postopek vodil/i (eden ali trije) ____ arbiter/arbitri, ki je/so akreditirani pri ECDR.

 

4. člen
 

Stranki se dogovorita, da bo arbiter/arbitražni senat vodil postopek v skladu s Pravili ECDR o arbitraži.  

 

5. člen
 

Stranki kot sedež arbitraže določata sedež ECDR, Ljubljana, Tomšičeva 6.
 

6. člen
 

Stranki se dogovorita, da se v postopku uporablja slovenski jezik in da bo arbiter/arbitražni senat glede vsebine spora uporabil slovenski pravni red.
 

7. člen
 

Arbitraže se bosta udeležili stranki tega spora oziroma njuni zakoniti zastopniki in njuni pooblaščenci. Stranki in njuni pooblaščenci se s podpisom tega sporazuma zavezujejo sodelovati v arbitraži v skladu s Pravili ECDR o arbitraži.
 

8. člen
 

Stranki, njuni pooblaščenci oziroma zakoniti zastopniki in vse osebe, ki bodo navzoče v postopku arbitraže, so dolžni spoštovati načelo zaupnosti, kot je določeno v Pravilih ECDR o arbitraži.
 

9. člen
 

Ta sporazum ima pravne učinke kot izhajajo iz slovenskega pravnega reda.
 

10. člen
 

Stranki ugotavljata, da so s podpisom tega sporazuma izpolnjeni pogoji za začetek postopka reševanja spora z arbitražo pri ECDR.

 

Podpisani

 

Stranka 1 (tožeča stranka)

Datum

 

Stranka 2 (tožena stranka)

Datum