PRAVILA ECDR O IZVEDENSTVU

 

1.   člen

(izvedenstvo)
 

ECDR v postopku izvedenstva nudi administrativno podporo imenovanju enega ali več izvedencev ter postopku izdelave izvedeniškega mnenja, v primerih, kadar stranka želi razjasniti določena strokovna vprašanja s pomočjo specializiranega znanja strokovnjakov.
 

2.   člen

(izvedenec)
 

Za izvedenca ja lahko imenovana pravna ali fizična oseba, ki je uvrščena na seznam stalnih sodnih izvedencev ali pa katerikoli drug domači ali tuji strokovnjak oziroma institucija.
 

3.   člen

(začetek postopka)
 

Postopek za izdelavo izvedeniškega mnenja se začne z dnem, ko ECDR izda obvestilo stranki, ki je začetek takega postopka zahtevala, da soglaša z njeno zahtevo in sprejema naročilo.

Stranka mora v zahtevi navesti naslednje:

-       izjavo, da želi administrativno podporo ECDR glede izvedenstva, ki naj ga opravi ena ali več oseb oziroma ustrezna institucija;

-       kontaktne podatke (naziv oziroma ime in priimek, telefon, elektronski naslov, poštni naslov);

-       opis področja, za katero se zahteva izvedenstvo ter pričakovani strokovni naziv in druge kvalifikacije strokovnjaka, na primer, poklicne izkušnje, znanje jezikov, pa tudi morebitne nezaželene karakteristike;

-       opis katerihkoli okoliščin ali zadev, ki bi pomenile razlog za zavrnitev imenovanja strokovnjaka za izvedenca;

-       opis naloge, ki naj jo opravi izvedenec in opredelitev želenega časa, v katerem naj poda strokovno mnenje;

-       sporazum strank, če obstaja, o predložitvi zahteve za administrativno podporo ECDR postopku izvedenstva.

 

4.   člen

(administrativna podpora ECDR)
 

Administrativna podpora ECDR izvedenstvu obsega:

-       koordinacijo med strankami in izvedencem;

-       sprejem ustreznih ukrepov za hitro izdelavo izvedeniškega mnenja;

-       nadzor nad stroškovnimi vidiki izdelave izvedeniškega mnenja;

-       imenovanje ustreznega izvedenca v soglasju s strankami ali, v kolikor stranke soglasja ne dosežejo, imenovanje v skladu s Pravili ECDR o imenovanju strokovnjaka;

-       pregled oblike izvedenskega mnenja in njegove skladnosti z nalogo izvedenca, opredeljeno v zahtevi za izdelavo;

-       vročitev dokončnega izvedeniškega mnenja strankam;

-       obveščanje o zaključku postopka.

 

5.   člen

(imenovanje izvedenca)
 

ECDR bo izvedenca imenoval bodisi na predlog ene stranke, bodisi na soglasen predlog vseh zainteresiranih strank.  Če stranke ne dosežejo dogovora o imenovanju izvedenca, ga lahko imenuje ECDR v skladu s Pravili ECDR o izbiri strokovnjaka.

Izvedenec mora pred imenovanjem podpisati izjavo o neodvisnosti od strank, razen, če so se stranke dogovorile drugače. V tej pisni izjavi mora navesti vse okoliščine, ki bi po njegovem mnenju lahko vplivale na dvom v njegovo neodvisnost in nepristranskost ali v njun videz. Stranke lahko po seznanitvi s to izjavo v roku, ki ga določi ECDR, zahtevajo imenovanje drugega izvedenca.
 

6.   člen

(opis izvedenčeve naloge)
 

Izvedenec mora po imenovanju, na podlagi predhodnega posvetovanja s strankami, natančno opredeliti svojo nalogo v pisni obliki in s tem dokumentom seznaniti stranke in ECDR. Ta opredelitev mora zajemati:

-       imena, priimke, nazive, naslove, kontaktne podatke vseh strank in izvedenca;

-       vprašanja, na katera bo odgovorjeno v izvedenskem mnenju;

-       postopek, po katerem bo izvedenec ugotavljal dejstva in zbiral podatke ter kraj, v katerem se bo postopek izvajal;

-       jezik, v katerem bo izdelano izvedeniško mnenje;

-       rok, v katerem bo izdelano izvedeniško mnenje.

Spremembe opredelitve nalog izvedenca so dopustne, če so po predhodnem posvetovanju s strankami in ECDR izdelane v pisni obliki in vročene strankam in ECDR.
 

7.   člen

(izvedensko mnenje)
 

Izvedenec ugotovitve in mnenje poda v pisni obliki, po predhodni možnosti strank, da se ustno ali pisno izjavijo o vseh zanje relevantnih vidikih vprašanj, na katera bo odgovorilo izvedeniško mnenje.

Stranke se lahko vnaprej ali po prejemu izvedeniškega mnenja dogovorijo, da ga bodo upoštevale kot pravno zavezujočega pri sklepanju sporazuma o rešitvi spora ali pa, da ne bodo nasprotovale uporabi tega izvedenskega mnenja v mediacijskem, arbitražnem, sodnem ali kateremkoli drugem postopku reševanja spora, če so stranke takega postopka iste, kot so stranke, ki so zahtevale izdelavo izvedeniškega mnenja.

Stranke se lahko vnaprej dogovorijo, da izvedeniško mnenje ne bo ustvarjalo pravno zavezujočih učinkov za rešitev spora.
 

8.   člen

(varovanje zaupnosti)
 

Kakršnakoli informacija, ki bi jo izvedenec med postopkom izdelave mnenja prejel od katerekoli stranke ali ECDR, je s strani izvedenca lahko uporabljena izključno za potrebe izdelave izvedeniškega mnenja in jo mora izvedenec obravnavati kot zaupno, če jo stranke ali ECDR opredelijo kot zaupno.
 

9.   člen

(sodelovanje z izvedencem)
 

Stranke so dolžne izvedencu omogočiti dostop do vseh prostorov in listin ter druge dokumentacije, za katero bi izvedenec ocenil, da je relevantna za izdelavo mnenja.

Nesodelovanje strank z izvedencem, kljub temu, da so imele možnost takega sodelovanja, ne pomeni, da izvedenec ni več zavezan izdelati izvedeniškega mnenja.
 

10.                člen

(administrativni stroški ECDR in nagrada izvedencu)
 

Stranke so istočasno z zahtevo za izdelavo izvedeniškega mnenja dolžne plačati administrativne stroške ECDR in predujem za nagrado izvedenca, katerega višino določi ECDR po predhodnem posvetovanju s izvedencem in strankami.

Če se med postopkom izdelave izvedeniškega mnenja ali ob njegovem zaključku izkaže, da predujem ne bo zadostoval za ustrezno nagrado izvedenca, lahko ECDR stranke pozove k doplačilu predujma. Če doplačilo ni izvedeno v roku, ki ga določi ECDR, se postopek izdelave izvedeniškega mnenja prekine.