ZGODNJA NEVTRALNA OCENA SPORA (NEO)

 

1.   člen

(NEO)
 

Zgodnja nevtralna ocena spora je zaupen postopek ugotavljanja dejanskih in pravnih vidikov spora in ocenjevanja možnosti ene ali več strank za uspeh v morebitnem arbitražnem, sodnem ali drugem razsojevalnem postopku reševanja spora ali za iskanje možnosti za sporazumno rešitev spora.
 

2.   člen

(administrativna podpora)
 

Administrativna podpora ECDR postopku NEO obsega:

-       koordinacijo med strankami in nevtralnim ocenjevalcem;

-       sprejem ustreznih ukrepov za hitro izdelavo NEO;

-       nadzor nad stroškovnimi vidiki izdelave NEO;

-       imenovanje ustreznega sodnika ali drugega nevtralnega ocenjevalca v soglasju s strankami ali, če soglasja stranke ne dosežejo, imenovanje v skladu s Pravili ECDR o imenovanju strokovnjaka;

-       nadzor nad skladnostjo naloge nevtralnega ocenjevalca z zahtevo strank za predložitev spora v NEO;

-       vročitev NEO  strankam, če je izdelana v pisni obliki;

-       obveščanje o zaključku postopka.

 

3.   člen

(začetek postopka)
 

Če izvedbo postopka NEO želi ena stranka, mora vložiti obrazloženo pisno zahtevo in jo predložiti ECDR.

Če izvedbo postopka NEO želijo stranke, ki so v sporu, sklenejo sporazum o predložitvi spora v NEO v pisni obliki in o tem obvestijo ECDR z obrazloženo pisno zahtevo za začetek postopka.

Postopek NEO se začne, ko ECDR stranke pisno obvesti, da se je postopek NEO začel.

 

4.   člen

(vsebina sporazuma oziroma zahteve)
 

V sporazumu oziroma zahtevi za izvedbo postopka NEO stranke lahko navedejo, da:

-       želijo biti ustno ali pisno seznanjene z dejanskimi in pravnimi vidiki možnosti za uspeh v morebitnem sodnem ali arbitražnem postopku;

-       želijo ugotoviti, katera so bistvena vprašanja, od katerih bo glede na veljavne predpise in sodno prakso odvisna odločitev sodišča ali arbitraže;

-       želijo preveriti možnosti za iskanje sporazumne rešitve spora v mediaciji;

-       želijo pridobiti nasvet, kako izvesti hiter in stroškovno ekonomičen pravdni postopek na sodišču.

 

5.   člen

(imenovanje nevtralnega ocenjevalca)
 

ECDR bo nevtralnega ocenjevalca imenoval bodisi na predlog ene stranke, bodisi na soglasen predlog vseh zainteresiranih strank.

Če soglasja o imenovanju stranke ne dosežejo, se uporabijo Pravila ECDR o imenovanju strokovnjakov

Za nevtralnega ocenjevalca je lahko imenovan aktivni, nekdanji ali upokojeni sodnik ali drug strokovnjak, ki je akreditiran pri ECDR.

Ocenjevalec mora pred imenovanjem podpisati izjavo o neodvisnosti od strank, razen če so se stranke dogovorile drugače. V tej pisni izjavi mora navesti vse okoliščine, ki bi po njegovem mnenju lahko vplivale na dvom v njegovo neodvisnost in nepristranost ali v njun videz.

Stranke lahko po seznanitvi s to izjavo, v roku, ki ga določi ECDR, zahtevajo imenovanje drugega izvedenca.

 

6.   člen

(opis naloge)
 

Ocenjevalec mora po imenovanju, na podlagi predhodnega posvetovanja s strankami, natančno opredeliti svojo nalogo v pisni obliki in s tem dokumentom seznaniti stranke in ECDR. Ta opredelitev mora zajemati:

-       imena, priimke, nazive, naslove, kontaktne podatke vseh strank in ocenjevalca;

-       vprašanja, na katera bo odgovorjeno v postopku NEO;

-       navedbo področja, s katerega bo preučena strokovna literatura in sodna ter ustavosodna praksa domačih in (ali) tujih sodišč;

-       rok, v katerem bo izdelana NEO in ustno ali pisno predstavljena strankam;

-       jezik, v katerem bo izdelana oziroma ustno predstavljena NEO.

 

7.   člen

(sodelovanje z ocenjevalcem)
 

Stranke so dolžne nevtralnemu ocenjevalcu omogočiti dostop do vseh listin ter druge dokumentacije, za katero bo ocenil, da je relevantna za izdelavo mnenja.

 

8.   člen

(ocena)
 

Nevtralni ocenjevalec svojo obrazloženo oceno spora poda v ustni ali pisni obliki, po predhodni možnosti strank, da se na skupnem ali ločenem srečanju z ocenjevalcem ustno ali pisno izjavijo o vseh, zanje relevantnih vidikih vprašanj, na katera bo odgovoril ocenjevalec spora.

Ocenjevalec lahko na zahtevo strank predloži tudi načrt dokaznega postopka za potrebe morebitnega arbitražnega ali sodnega postopka.

Po predstavitvi zgodnje nevtralne ocene spora lahko stranke sklenejo pisni mediacijski sporazum in povabijo ocenjevalca, da prevzame vlogo mediatorja.

 

9.   člen

(prepoved razkritja)
 

V postopku NEO se glede ločenih in skupnih srečanj ocenjevalca s strankami in glede varovanja načela zaupnost ter prepovedi razkritja informacij smiselno uporabljajo pravila ECDR o mediaciji.

 

10.                člen

(administrativni stroški ECDR in nagrada nevtralnemu ocenjevalcu)
 

Stranke so dolžne istočasno z zahtevo za predložitev spora v NEO plačati administrativne stroške ECDR in nagrado strokovnjaku v višini, kot je določena s pravili ECDR o stroških mediacije, razen, če se zaradi narave zadeve (obsega, zahtevnosti, časovne občutljivost ipd.) ne dogovorijo za drugačno tarifo, o čemer sklenejo pisni sporazum.