SLO   |   ENG

Vzorčne pogodbene klavzule

Gospodarski spori

Mediacija

Vsako nesoglasje, spor ali zahtevek, ki izvira iz te pogodbe ali je v zvezi z njo ali izvira iz kršitve te pogodbe, njenega prenehanja ali neveljavnosti, bosta pogodbeni stranki najprej reševali z mediacijo pri ECDR, v skladu s Pravili tega centra o mediaciji.

Pogodbeni stranki se zavezujeta, da do zaključka mediacije nobena od njiju ne bo začela arbitražnega ali sodnega postopka glede nesoglasij, sporov ali zahtevkov iz prejšnjega odstavka.

Ta pogodbena klavzula zagotavlja, da če pride do spora, ni dopustna tožba pri sodišču, če pred tem stranki ne bosta poskusili rešiti spora s predložitvijo v mediacijo. Če bi katerakoli stranka tako tožbo vložila, bi jo na podlagi ugovora nasprotne stranke sodišče v skladu z 2. odstavkom 16. člena Zakona o mediaciji v civilnih in gospodarskih zadevah zavrglo.
Šele, če se mediacija konča brez sporazuma o vseh spornih vprašanjih, je dopustna vložitev tožbe v arbitražnem ali sodnem postopku. Kdaj se mediacija konča, določa 13. člen omenjenega zakona, med drugim tudi takrat, kadar ena stranka drugi stranki in mediatorju pisno izjavi, da je postopek mediacije zaključen. Stranke torej popolnoma nadzirajo trajanje postopka mediacije.
Če stranke ne želijo preprečiti vložitve tožbe do zaključka mediacijskega postopka, lahko drugi odstavek gornje pogodbene klavzule izpustijo. Mediacija namreč lahko teče tudi vzporedno s sodnim ali arbitražnim postopkom.

Med-arb

Vsako nesoglasje, spor ali zahtevek, ki izvira iz te pogodbe ali je v zvezi z njo ali izvira iz kršitve te pogodbe, njenega prenehanja ali neveljavnosti, bosta pogodbeni stranki najprej reševali z mediacijo pri ECDR, v skladu s Pravili tega centra o mediaciji.

Pogodbeni stranki se zavezujeta, da do zaključka mediacije nobena od njiju ne bo začela arbitražnega ali sodnega postopka glede nesoglasij, sporov ali zahtevkov iz prejšnjega odstavka.

Stranke se sporazumejo, da če mediacija ne bo uspešna ali če nesoglasje, spor ali zahtevek v okviru mediacije ne bo sporazumno rešen v roku 30 ali 60 ali 90 dni od začetka mediacije, bo mediator prevzel vlogo arbitra in takoj po zaključku mediacije začel voditi postopek pospešene arbitraže v skladu s pravili ECDR o arbitraži in o med- arb postopku.

Ta pogodbena klavzula omogoča najhitrejšo in najcenejšo dokončno rešitev spora, ker ista oseba najprej vodi mediacijo, če pa ta ni uspešna, takoj prevzame vlogo arbitra in v pisnem arbitražnem postopku v roku 6 mesecev izda arbitražno odločbo, ki je izenačena s pravnomočno sodbo.

Mediacija in arbitraža

Vsako nesoglasje, spor ali zahtevek, ki izvira iz te pogodbe ali je v zvezi z njo ali izvira iz kršitve te pogodbe, njenega prenehanja ali neveljavnosti, bosta pogodbeni stranki najprej reševali z mediacijo pri ECDR, v skladu s Pravili tega centra o mediaciji.

Pogodbeni stranki se zavezujeta, da do zaključka mediacije nobena od njiju ne bo začela arbitražnega ali sodnega postopka glede nesoglasij, sporov ali zahtevkov iz prejšnjega odstavka.

Če mediacija ne bo uspešna ali če spor v okviru mediacije ne bo rešen v roku 30 ali 60 ali 90 dni od začetka mediacije bo o nesoglasjih, sporu ali zahtevku odločala arbitraža pri ECDR, v skladu s pravili tega centra o pospešeni arbitraži.

Ta klavzula zagotavlja dokončno rešitev vseh spornih vprašanj med strankama, saj če do sporazuma med strankami v mediaciji ne bo prišlo, bodo stranke reševanje spora predložila arbitraži. Stranke se lahko v pogodbi sporazumejo za hitrejšo in precej cenejšo pospešeno arbitražo pri ECDR. Vodi jo en arbiter, praviloma je postopek pisen in mora biti zaključen v 6 mesecih od začetka postopka. Arbiter je vselej druga oseba od tiste, ki je v istem sporu posredovala kot mediator.

Arbitraža

Pospešena arbitraža

Vsako nesoglasje, spor ali zahtevek, ki izvira iz te pogodbe ali je v zvezi z njo ali izvira iz kršitve te pogodbe, njenega prenehanja ali neveljavnosti, bosta pogodbeni stranki predložili v reševanje v postopek pospešene arbitraže pri ECDR, v skladu s Pravili tega centra o arbitraži.

Ta klavzula zagotavlja dokončno rešitev vseh spornih vprašanj med strankama v hitrem arbitražnem postopku, ki ga vedno vodi arbiter posameznik in v katerem je arbitražna odločba izdana vedno najkasneje v roku 6 mesecev. Pospešeni arbitražni postopek je tudi stroškovno precej ugodnejši za stranke.

Klasična arbitraža

Vsako nesoglasje, spor ali zahtevek, ki izvira iz te pogodbe ali je v zvezi z njo ali izvira iz kršitve te pogodbe, njenega prenehanja ali neveljavnosti, bosta pogodbeni stranki predložili v reševanje v postopek arbitraže pri ECDR, v skladu s Pravili tega centra o arbitraži.

Ta klavzula zagotavlja dokončno rešitev spora bodisi pred arbitrom posameznikom ali arbitražnim senatom. Stranke se za arbitražni senat običajno odločajo v kompleksnejših sporih, ki terjajo posebno usposobljenost arbitrov.

Mednarodna arbitraža

Vsako nesoglasje, spor ali zahtevek, ki izvira iz te pogodbe ali je v zvezi z njo ali izvira iz kršitve te pogodbe, njenega prenehanja ali neveljavnosti, bosta pogodbeni stranki predložili v reševanje v postopek (po izbiri: pospešene) arbitraže pri ECDR, v skladu s Pravili tega centra o arbitraži. Glede vsebine spora se bo uporabilo (po izbiri: slovensko/tuje) pravo. V arbitražnem postopku se bo uporabil (po izbiri: slovenski/tuji) jezik.

V sporih z mednarodnim elementom kjer ima vsaj ena fizična ali pravna oseba prebivališče ali sedež v tujini, je pomembno, da arbitražna klavzula vsebuje tudi odločitev o tem katero pravo se bo uporabilo in v katerem jeziku bo tekel arbitražni postopek.

Delovni spori

Mediacija

Vsako nesoglasje, spor ali zahtevek, ki izvira iz te pogodbe o zaposlitvi ali je v zvezi z njo ali izvira iz kršitve te pogodbe, njenega prenehanja ali neveljavnosti, bosta pogodbeni stranki najprej reševali z mediacijo pri Evropskem centru za reševanje sporov, Ljubljana (ECDR), v skladu s Pravili ECDR o mediaciji.
Pogodbeni stranki se zavezujeta, da do zaključka mediacije nobena od njiju ne bo začela arbitražnega ali sodnega postopka glede nesoglasij, sporov ali zahtevkov iz prejšnjega odstavka.
Če je s posebnim predpisom določen rok za vložitev tožbe v zvezi s pravicami iz delovnega razmerja, se šteje, da navedeni rok začne teči od dneva neuspešno zaključene mediacije.

Zakon o delovnih razmerjih ne dopušča arbitraže v delovnih sporih, v kolikor to ni izrecno določeno s kolektivno pogodbo ustrezne panoge. Kolektivne pogodbe trenutno te možnosti ne predvidevajo, zato je v delovnih sporih dopustna samo mediacija.
Zakon o delovnih razmerjih v 2. odst. 200. čl. določa, da v kolikor delodajalec v roku 8 delovnih dni po vročeni pisni zahtevi delavca ne izpolni svoje obveznosti iz delovnega razmerja oziroma ne odpravi kršitve, lahko delavec v roku 30 dni od poteka roka za izpolnitev obveznosti oziroma odpravo kršitev s strani delodajalca, zahteva sodno varstvo pred pristojnim delovnim sodiščem. V 1. odst. 201. člena pa Zakon o delovnih razmerjih določa, da v kolikor mediacija ni uspešno zaključena najkasneje v roku 90 dni od sklenitve dogovora o mediaciji, lahko delavec v nadaljnjem roku 30 dni od neuspešno zaključene mediacije, uveljavlja sodno varstvo pred delovnim sodiščem.

 


Evropski center za reševanje sporov

European Centre for Dispute Resolution

Tomšičeva ulica 6
1000 Ljubljana

+386 8 20 56 590

info@ecdr.si