SLO   |   ENG

PROJEKT »ŠOLSKA IN VRSTNIŠKA MEDIACIJA V BOSNI IN HERCEGOVINI 2019-2020« ZA KREPITEV ODNOSOV MED UČITELJI IN UČENCI 

Zavedanje, da je pogovor in dogovarjanje ključno pri preprečevanju in reševanju konfliktov, je zelo dolgo prisotno tudi v vzgojno izobraževalnih ustanovah. Mediacija kot oblika konstruktivnega reševanja vsakodnevnih konfliktov pa prodira v šolsko okolje v zadnjem poldrugem desetletju. Medtem, ko jo Slovenija uspešno uporablja že skoraj 15 let, se v Bosni in Hercegovini prav sedaj odvijajo njeni začetki.

Po uspešnem zaključku pilotnega projekta »ŠOLSKA IN VRSTNIŠKA MEDIACIJA V BOSNI IN HERCEGOVINI« v šolskem letu 2017/2018 z vključenimi tremi šolami in nadaljevanju v šolskem letu 2018/2019 (druga faza) z vključenimi devetimi šolami ter dodatno podporo Koreje, se je 14. avgusta 2019 v Gračanici v Bosni in Hercegovini pričela tretja faza projekta. Osrednje projektne aktivnosti, v katere bo vključenih skupno 23 osnovnih šol iz Federacije BiH (Gračanica), Republike Srbske (Doboj) in okrožja Brčko, bodo potekale v času 14. avgust 2019 do junija 2020. 

Projekt financira Ministrstvo za zunanje zadeve Republike Slovenije (MZZ). Projektni partner je ITF Ustanova za krepitev človekove varnosti (ITF), treninge šolske mediacije za učitelje in trenerje izvaja Concordia. Kot tretji partner z nalogo priprave priporočila za integracijo mediacije v šolskem sistemu  pa je vključen tudi Evropski center za reševanje sporov (ECDR).

 

OSNOVNI CILJ PROJEKTA JE PRENOS ZNANJA S PODROČJA MEDIACIJSKIH METOD, ki se lahko uporabljajo pri reševanju vsakodnevnih konfliktnih situacij med učenci in učitelji. 

Sodelujoči se bodo naučili komunikacijskih veščin, ki jih bodo lahko koristno uporabili tudi v življenju nasploh. Poseben poudarek projekta je tudi na VRSTNIŠKI MEDIACIJI, ki podpira reševanje sporov med učenci, izboljšuje vzdušje v šoli in preprečuje nastajanje večjih konfliktov v prihodnosti. 

Projekt šolske in vrstniške mediacije je v BiH še posebno pomemben, saj se z reševanjem konfliktov na konstruktiven in miroljuben način POMEMBNO KREPITA MEDETNIČNA IN MEDKULTURNA STRPNOST, ENAKOPRAVNOST TER DIALOG ZA TRAJNOSTNI MIR V POKONFLIKTNIH IN TRANZICIJSKIH DRUŽBAH.

Izvedba treh načrtovanih projektnih aktivnosti – osvežitveni tečaj (Gračanica), usposabljanje za trenerje mediatorje – prvi del (Gračanica) in usposabljanje za šolske mediatorje (Brčko) je bila uspešna.

NADALJNJE PROJEKTNE AKTIVNOSTI so: usposabljanje za šolske mediatorje (Doboj), usposabljanje za šolske mediatorje (Gračanica) ter usposabljanje za trenerje mediatorje – drugi del (Gračanica), ki bodo potekale v septembru 2019, usposabljanje za šolske mediatorje (Mostar), predvideno za december 2019 ter izvajanje supervizije dela šolskih mediatorjev na šolah. 

Načrtovane so tudi aktivnosti, ki imajo predvidoma POMEMBEN DOPRINOS H KREPITVI MEDKULTURNEGA DIALOGA IN IZMENJAVO DOBRIH PRAKS. S tem namenom se načrtuje ekskurzija za otroke v BiH in strokovna ekskurzija za učitelje v Sloveniji.


ZGODNJA NEVTRALNA OCENA (NEO)

NEO je simulacija sojenja, ki stranki razkrije, kakšen rezultat lahko pričakuje, če bo spor prišel na sodišče. Izvajajo jo nekdanji ustavni, vrhovni in drugi sodniki višjih stopenj, ki tako stranki omogočijo pogled na spor skozi sodniške oči.

Več informacij »

Potrošniški spori

Pravila postopka reševanja potrošniških sporov se uporabljajo za reševanje pogodbenih sporov med ponudniki in potrošniki, ki so v zvezi s prodajo blaga ali opravljanjem storitev in niso bili rešeni s pogajanji med strankami na podlagi pravočasnega in pravilnega zahtevka potrošnika za odpravo napake, povračilo škode ali izvedbo plačila.

Več informacij »

Mednarodna dejavnost

Strokovnjaki ECDR so se pri številnih mednarodnih projektih v preteklih letih ukvarjali s primerjalnimi raziskavami, oblikovanjem zakonodajnih in samoregulativnih okvirjev, krepili so institucionalne zmogljivosti ...

Več informacij »


Evropski center za reševanje sporov

European Centre for Dispute Resolution

Tomšičeva ulica 6
1000 Ljubljana

+386 8 20 56 590

info@ecdr.si