SLO   |   ENG

STALNA ARBITRAŽA V ŠPORTU

 

 

 

STALNA ARBITRAŽA V ŠPORTU - POSTOPEK ŠPORTNE ARBITRAŽE NA ECDR

 

Evropski center za reševanje sporov (ECDR) je neprofitni zavod in institucionalni ponudnik različnih postopkov alternativnega reševanja sporov ter edini izvajalec vseh vrst potrošnikih sporov. Na začetku leta 2018 pa je med svoj pester nabor dejavnosti dodal še stalno športno arbitražo, ki je nastala po vzoru postopkov priznanih arbitražnih institucij v svetu športa.

Postopek pred stalno športno arbitražo je namenjen reševanju sporov v športu, ki izvirajo iz pogodbe o arbitraži ali so v zvezi s pogodbenim razmerjem v športu (npr. spori med igralci, agenti, trenerji in klubi). Gre za zaupen postopek reševanja sporov izven sodišča, pri čemer stranke v sporu odločanje prepustijo športnemu arbitru, ki ga imenuje ECDR iz seznama oseb, akreditiranih pri ECDR za reševanje sporov v športu. Uspešno zaključen postopek arbitraže pomeni dokončno rešitev spora med strankami, saj ima arbitražna odločba moč pravnomočne sodbe.

V primerjavi z običajnim sodnim postopkom je arbitraža pri ECDR praviloma hitrejša in cenejša, strankam pa zagotavlja tudi pomembno avtonomijo pri oblikovanju postopka. S procesnega vidika se namreč stranke lahko odločijo, da se bo njihov spor reševal po pravilih ECDR, ali pa se dogovorijo za druga pravila postopka, ki morajo biti skladna z veljavnim postopkovnim pravnim redom. Podobno lahko po svoji volji opredelijo materialnopravni vidik reševanja spora, saj lahko pisno določijo pravo, po katerem naj se odloča v arbitražnem postopku, ali pa soglašajo z uporabo načela »ex aequo et bono« v skladu z arbitražnimi pravili ECDR.

Arbitražni postopek se začne z vložitvijo tožbe oziroma predloga za začetek arbitraže, ki mora vsebovati podatke o tožniku in tožencu, dejansko in pravno podlago tožnikovega zahtevka, natančno opredeljen zahtevek, dokaze, na katere se tožnik sklicuje, ter dokaz o dejstvu, da se spor lahko rešuje pred arbitražo (npr. pisni ali ustni dogovor o arbitraži med strankama). Obenem mora tožnik predložiti tudi potrdilo o plačilu administrativnih stroškov, sicer ECDR tožbe ne sprejme v obravnavo.

Po vložitvi popolne tožbe in potrdila o vročitvi zahteve o predložitvi spora v arbitražo nasprotni stranki ter prejemu vseh plačil v skladu s pravili o stroških postopka ECDR izda pisno potrdilo o začetku arbitražnega postopka. Po pregledu tožbe s strani arbitra ECDR določi vrednost nagrade arbitra in naloži vsaki stranki plačilo polovice nagrade, razen če so se stranke pisno dogovorile drugače. Če katera od strank ne plača svojega dela nagrade arbitra, ECDR pozove k plačilu nasprotno stranko in če tudi slednja pravočasno ne poravna manjkajočega dela nagrade, ECDR tožbo zavrže in postopek. V primeru zavrženja tožbe zaradi neplačila nagrade arbitra, ECDR plačanega administrativnega stroška ne vrača.

Pravila ECDR o stalni arbitraži v športu

Pravila ECDR o stroških arbitražnega postopka v športu

 


ZGODNJA NEVTRALNA OCENA (NEO)

NEO je simulacija sojenja, ki stranki razkrije, kakšen rezultat lahko pričakuje, če bo spor prišel na sodišče. Izvajajo jo nekdanji ustavni, vrhovni in drugi sodniki višjih stopenj, ki tako stranki omogočijo pogled na spor skozi sodniške oči.

Več informacij »

Potrošniški spori

Pravila postopka reševanja potrošniških sporov se uporabljajo za reševanje pogodbenih sporov med ponudniki in potrošniki, ki so v zvezi s prodajo blaga ali opravljanjem storitev in niso bili rešeni s pogajanji med strankami na podlagi pravočasnega in pravilnega zahtevka potrošnika za odpravo napake, povračilo škode ali izvedbo plačila.

Več informacij »

Mednarodna dejavnost

Strokovnjaki ECDR so se pri številnih mednarodnih projektih v preteklih letih ukvarjali s primerjalnimi raziskavami, oblikovanjem zakonodajnih in samoregulativnih okvirjev, krepili so institucionalne zmogljivosti ...

Več informacij »


Evropski center za reševanje sporov

European Centre for Dispute Resolution

Tomšičeva ulica 6
1000 Ljubljana

+386 8 20 56 590

info@ecdr.si