SLO   |   ENG

  • /
  • /
  • Partnering pri ECDR – 20 najpogostejših vprašanj z odgovori

Partnering pri ECDR – 20 najpogostejših vprašanj z odgovori

Kaj je partnering?

Partnering je natančno strukturiran postopek, ki podpira izvedbo investicijskih in drugih večjih projektov, tako da vključuje sodelovanje vseh nosilcev različnih interesov, na način, da so z izvedbo projekta le-ti v največji možni meri uresničeni. 

 

Kaj je cilj partneringa?

Doseči skupno vizijo, sestaviti kakovostno delovno skupino, pridobiti ekonomske koristi, izboljšati delovna razmerja, rešiti spore in preprečiti pravdanje.


Zakaj je partnering dober za gospodarstvo oziroma za državno upravo in lokalno samoupravo?

Zato, ker spodbuja delitev tveganj, skupinsko delo in sodelovanje pri reševanju problemov za dosego skupnih ciljev.


Kje je partnering najbolj uspešen pri doseganju koristi za vse udeležence?

V gradbeništvu, energetiki in okoljskih razvojnih projektih. Projekti, ki se vodijo s pomočjo partneringa se zaključijo v rokih in v okvirih predvidenega proračuna. Ostale neposredne in merljive koristi so zmanjšanje števila zahtevkov, hitra rešitev sporov, izboljšana varnost, povečana produktivnost in skorajda odsotnost pravd.


Obstajajo tudi kakšne neizmerljive prednosti partneringa?

Da, inovativnejše in kreativnejše rešitve problemov, izboljšana kvaliteta izvedbe, večje zadovoljstvo strank, okrepljen poslovni ugled, izboljšanje individualnih razmerij, večji občutek udeležencev, da so cenjeni, upoštevani in spoštovani ter boljše delovno vzdušje.


V kakšnih oblikah se partnering lahko izvaja?

Kot izmenjava informacij, posvetovanje, dialog in razpravljanje o odločitvah.


Kako lahko partnering preko sodelovanja zainteresiranih strani spremeni proces odločanja?

V praksi partnering spremeni model odločanja iz »odloči se, objavi in brani« v model »zavzemi se, deluj medsebojno in sodeluj«.


Kateri so osnovni principi partneringa?

Odprtost, odgovornost, učinkovitost, tehnična usposobljenost in sodelovanje.


Kaj so glavni rezultati učinkovitega partneringa?

Vključevanje rešitev, ki so primernejše iz okoljskega vidika, ekonomsko naprednejše, tehnično izvedljive in družbeno sprejemljive.


Kdaj je treba začeti s partneringom?

Zgodaj v življenjskem ciklusu projekta. Najboljši čas za njegov začetek je takoj po sklenitvi pogodbe.


Kakšni so koraki v procesu partneringa?

Sklenitev pogodbe, načrt partneringa, začetna delavnica, periodični sestanki in zaključek projekta.


Kaj če v pogodbi partnering ni predviden?

Stranke lahko sklenejo pogodbo o partneringu tudi kasneje.


Kdo omogoča proces partneringa?

Eden ali več izvajalcev partneringa, izbranih v obdobju po sklenitvi pogodbe.


Ali ECDR zagotavlja nabor izvajalcev partneringa in ali pomaga strankam pri izbiri izvajalcev?

Da. Naši izvajalci prihajajo iz različnih pravnih sistemov po celem svetu in imajo strokovno znanje o procesu partneringa. So poznavalci tistih gospodarskih področij, kjer se partnering največkrat uporablja in imajo izkušnje z reševanjem problemov s sodelovanjem in intervencijo v konflikte.


Kaj je glavna naloga izvajalca partneringa v obdobju po sklenitvi pogodbe?

Da identificira in pripelje skupaj vse zainteresirane strani, ki bi lahko vplivale na projekt in jih povabi na začetno delavnico ter na kasnejše periodične sestanke. Takšne zainteresirane strani so med drugim lahko projektantski biroji, podizvajalci, dobavitelji, komunalna podjetja, nevladne organizacije in končni uporabniki.


Ali je potrebno pripraviti opomnik zadolžitev zainteresiranih strani?

Na začetni delavnici je potrebno pripraviti pisen dokument – Partnersko listino, ki vsebuje skupno vizijo zainteresiranih strani in zastavi skupne cilje in način sodelovanja ter odnosa med strankami.


Kako lahko partnering prepreči nastanek konfliktov?

Priprava »lestvice problemskih vprašanj« z imeni odgovornih posameznikov, ki bodo obravnavali probleme, ko bodo nastajali, je dober način preprečevanja konfliktov.


Kaj pa, če se odprti problemi ali spori ne rešijo s pomočjo pogajanj znotraj partneringa?

V akcijskem planu za reševanje konfliktov s katerim se implementira partnering, je potrebno predvideti mediacijo in odbore za reševanje sporov.


Kako lahko zainteresirane strani vedo kako dobro deluje partnering?

S pomočjo uporabe standardiziranih meritvenih pripomočkov, s pomočjo katerih se oceni posamezne vidike partneringa kot so npr. komunikacija, sodelovanje, spoštovanje, reševanje problemov, skupinsko delo, varnost in delovni napredek.


Kaj je nujno za vzpostavitev učinkovitega partneringa?

Podpora vodstva, vključno s pravno pomočjo. Podjetje ali vladna organizacija, ki želi vzpostaviti partnering bi morala takoj na začetku procesa partneringa organizirati usposabljanje na temo poznavanja koncepta partneringa in njegovega poteka, in sicer skupaj tako za operativni kakor za vodstveni kader.


Evropski center za reševanje sporov

European Centre for Dispute Resolution

Tomšičeva ulica 6
1000 Ljubljana

+386 8 20 56 590

info@ecdr.si