SLO   |   ENG

Vrste postopkov

ECDR v svoji ponudbi ponuja različne postopke mediacije in komediacije ter arbitraže, kombinirana postopka med-arb in arb-med, specializirani postopek za reševanje potrošniških sporov ter postopek konciliacije.

 

Partnering

Partnering je natančno strukturiran postopek, ki podpira izvedbo investicijskih in drugih večjih projektov s tem, da v sodelovanje pri projektu vključi vse nosilce različnih interesov, tako da so ti interesi z izvedbo projekta v največji možni meri uresničeni. Cilj partneringa je doseči skupno vizijo vseh nosilcev različnih interesov, sestaviti kakovostne delovne skupine, pridobiti ekonomske koristi, izboljšati delovne odnose, rešiti spore in preprečiti pravdanje.

Partnering pri ECDR – 20 najpogostejših vprašanj z odgovori 


Oblikovanje sistema za reševanje sporov

Oblikovanje sistema za reševanje sporov je postopek, s katerim se vzpostavi sistem preprečevanja, upravljanja in reševanja sporov v določeni organizaciji, na podlagi ocene, kakšne sporne situacije najbolj običajno nastopijo ali bi lahko nastale v tej organizaciji.

 

Mediacija 

Mediacija je fleksibilen, zaupen postopek, v katerem ena ali več nevtralnih oseb – mediatorjev aktivno pomaga strankam pri sklenitvi sporazumne rešitve spora s pogajanji, pri čemer stranke popolnoma nadzirajo odločitev o poravnavi in pogoje rešitve. V mediaciji dosežen sporazum se v soglasju strank lahko zapiše v pravni obliki, ki ima moč pravnomočne sodbe.

Vaše pravice v mediaciji pri ECDR


Postopek konciliacije
 

Stranke lahko tekom postopka mediacije zahtevajo, da jim mediator ustno ali pisno priporoči ustrezen način rešitve spora, tak način posredovanja v sporu se imenuje konciliacija.

   

Arbitraža 

Arbitraža je zaupni postopek reševanja sporov izven sodišča, pri čemer udeleženci prepustijo odločanje določeni osebi ali osebam - arbitrom oz. arbitražnem senatu in se vnaprej zavežejo, da bodo spoštovali doseženo odločitev. Arbitražna odločba ima moč pravnomočne sodbe.

Arbitraža pri ECDR – 100 vprašanj in odgovorov 


Med-arb 

Med – arb je kombiniran, zaupen postopek mediacije in arbitraže, ki temelji na dogovoru strank, da bosta spor najprej poskušali rešiti s pomočjo nevtralnega mediatorja, če pa se mediacija ne bo zaključila s sporazumnim dogovorom, bo mediator prevzel vlogo arbitra in izdal zavezujočo arbitražno odločbo, ki ima moč pravnomočne sodbe.

     

Arb-med 

Arb-med je kombiniran, zaupen postopek arbitraže in mediacije, ki temelji na dogovoru strank, da bosta spor najprej poskušali rešiti v postopku arbitraže, vendar arbiter po zaključenem arbitražnem postopku strank še ne bo seznanil s sprejeto odločitvijo pač pa bo prevzel vlogo mediatorja. Če v mediaciji do dogovora ne pride, arbiter razglasi sprejeto arbitražno odločbo, ki ima moč pravnomočne sodbe .

 

Specializirani postopek za reševanje potrošniških sporov 

Postopek reševanja potrošniških sporov je zaupen, specializiran postopek reševanja domačih potrošniških sporov, ki kombinira uporabo mediacije in arbitraže in ki ga vodi aktivni ali nekdanji sodnik-mediator. Postopek se uporablja za reševanje pogodbenih sporov med trgovci in potrošniki, ki izvirajo iz ali so v zvezi s prodajo blaga ali opravljanjem storitev in niso bili rešeni s pogajanji med strankami. Postopek se v vsakem primeru konča z dokončno odločitvijo o rešitvi spora, ki ima naravo pravnomočne sodbe.

 

Pravila izvedenstva

Postopek izvedenstva je zaupen postopek kjer en ali več izvedencev izdela izvedeniško mnenje, v primerih, kadar stranka želi razjasniti določena strokovna vprašanja s pomočjo specializiranega znanja strokovnjakov.


Zgodnja nevtralna ocena spora (NEO)

Zgodnja nevtralna ocena spora je zaupen postopek ugotavljanja dejanskih in pravnih vidikov spora in ocenjevanja možnosti ene ali več strank za uspeh v morebitnem arbitražnem, sodnem ali drugem razsojevalnem postopku reševanja spora ali za iskanje možnosti za sporazumno rešitev spora.

Zgodnja nevtralna ocena pri ECDR – najbolj pogosta vprašanja 


Evropski center za reševanje sporov

European Centre for Dispute Resolution

Tomšičeva ulica 6
1000 Ljubljana

+386 8 20 56 590

info@ecdr.si