SLO   |   ENG

Aktualno

STALNA ARBITRAŽA V ŠPORTU

 

 

 

STALNA ARBITRAŽA V ŠPORTU - POSTOPEK ŠPORTNE ARBITRAŽE NA ECDR

 

Evropski center za reševanje sporov (ECDR) je neprofitni zavod in institucionalni ponudnik različnih postopkov alternativnega reševanja sporov ter edini izvajalec vseh vrst potrošnikih sporov. Na začetku leta 2018 pa je med svoj pester nabor dejavnosti dodal še stalno športno arbitražo, ki je nastala po vzoru postopkov priznanih arbitražnih institucij v svetu športa.

Postopek pred stalno športno arbitražo je namenjen reševanju sporov v športu, ki izvirajo iz pogodbe o arbitraži ali so v zvezi s pogodbenim razmerjem v športu (npr. spori med igralci, agenti, trenerji in klubi). Gre za zaupen postopek reševanja sporov izven sodišča, pri čemer stranke v sporu odločanje prepustijo športnemu arbitru, ki ga imenuje ECDR iz seznama oseb, akreditiranih pri ECDR za reševanje sporov v športu. Uspešno zaključen postopek arbitraže pomeni dokončno rešitev spora med strankami, saj ima arbitražna odločba moč pravnomočne sodbe.

V primerjavi z običajnim sodnim postopkom je arbitraža pri ECDR praviloma hitrejša in cenejša, strankam pa zagotavlja tudi pomembno avtonomijo pri oblikovanju postopka. S procesnega vidika se namreč stranke lahko odločijo, da se bo njihov spor reševal po pravilih ECDR, ali pa se dogovorijo za druga pravila postopka, ki morajo biti skladna z veljavnim postopkovnim pravnim redom. Podobno lahko po svoji volji opredelijo materialnopravni vidik reševanja spora, saj lahko pisno določijo pravo, po katerem naj se odloča v arbitražnem postopku, ali pa soglašajo z uporabo načela »ex aequo et bono« v skladu z arbitražnimi pravili ECDR.

Arbitražni postopek se začne z vložitvijo tožbe oziroma predloga za začetek arbitraže, ki mora vsebovati podatke o tožniku in tožencu, dejansko in pravno podlago tožnikovega zahtevka, natančno opredeljen zahtevek, dokaze, na katere se tožnik sklicuje, ter dokaz o dejstvu, da se spor lahko rešuje pred arbitražo (npr. pisni ali ustni dogovor o arbitraži med strankama). Obenem mora tožnik predložiti tudi potrdilo o plačilu administrativnih stroškov, sicer ECDR tožbe ne sprejme v obravnavo.

Po vložitvi popolne tožbe in potrdila o vročitvi zahteve o predložitvi spora v arbitražo nasprotni stranki ter prejemu vseh plačil v skladu s pravili o stroških postopka ECDR izda pisno potrdilo o začetku arbitražnega postopka. Po pregledu tožbe s strani arbitra ECDR določi vrednost nagrade arbitra in naloži vsaki stranki plačilo polovice nagrade, razen če so se stranke pisno dogovorile drugače. Če katera od strank ne plača svojega dela nagrade arbitra, ECDR pozove k plačilu nasprotno stranko in če tudi slednja pravočasno ne poravna manjkajočega dela nagrade, ECDR tožbo zavrže in postopek. V primeru zavrženja tožbe zaradi neplačila nagrade arbitra, ECDR plačanega administrativnega stroška ne vrača.

Pravila ECDR o stalni arbitraži v športu

Pravila ECDR o stroških arbitražnega postopka v športu

 


 

EVROPSKI CENTER ZA REŠEVANJE SPOROV S POMEMBNIM PRIZNANJEM EVROPSKEGA PRAVNEGA INŠTITUTA


Številne aktivnosti za spodbujanje vključevanja alternativnih načinov reševanja sporov na sodišča


Generalna sekretarka Evropskega pravnega instituta (European Law Institute - ELI) dr. Vanessa Vilcox je Evropskemu centru za reševanje sporov (ECDR) izrekla priznanje za obsežne aktivnosti, ki jih je slednji v preteklem letu izvajal tako v Sloveniji kot v celotni Evropi.

ECDR, ki vse od leta 2014 deluje kot ELI hub za Slovenijo, je prejel pomembno priznanje za izvedene aktivnosti, med katerimi izstopajo prispevki slovenskih strokovnjakov pri razvoju evropskih standardov na področju ilegalnih migracij in azila ter na področju vključevanja reševanja sporov z mediacijo, arbitražo in zgodnjo nevtralno oceno spora v delo sodišč.

”Ponosni smo, da smo del evropske pravne stroke in da ELI prepozna naš trud. Ves čas aktivno sodelujemo tako z domačimi kot tujimi strokovnjaki ter spodbujamo alternativno reševanje sporov na vseh ravneh,” poudarja  predsednik ECDR Aleš Zalar. 


Spodbujanje mediacije v Srbiji

Med aktualnimi aktivnostmi ECDR, ki jo je izpostavil tudi ELI, je majska mednarodna konferenca o mediaciji v Srbiji, kjer je na pobudo ECDR Gospodarska zbornica Srbije slovesno podpisala posebno javno izjavo, s katero se je zavezala k podpori in promociji mediacije v srbskem gospodarstvu.


Prvo srečanje v Ljubljani

ECDR nadaljuje s svojimi aktivnostmi koordinacije ELI huba v Sloveniji tudi v prihodnje. Tako že septembra v Ljubljani napoveduje prvo skupno srečanje predstavnikov ELI hubov iz Slovenije, Francije in Italije. Na njem bo kot osrednji govorec prisoten tudi lord Jonathan Mance, namestnik predsednika vrhovnega sodišča Združenega kraljestva.

Aktvnosti, ki jih je v preteklem letu izvedel ECDR, so podrobneje opisane v letnem poročilu, dostopnem na naslednji povezavi.

 

O Evropskem pravnem inštitutu

Evropski pravni inštitut (European Law Institute - ELI) je bil ustanovljen v Parizu leta 2011. Gre za mednarodno neprofitno organizacijo, ustanovljeno na podlagi belgijskega prava, pisarna sekretariata ELI pa ima sedež na Dunaju, kjer potekajo tudi sestanki raznih odborov ELI, vključno z izvršnim odborom.

V letu 2014 je tudi Ljubljana postala center aktivnosti ELI-ja, in sicer so jo izbrali za predstavništvo Jugovzhodne Evrope, Slovenija pa je s tem dobila večji vpliv na zakonodajno urejanje v EU. Sedež ELI-ja v Ljubljani je tako na Evropskem centru za reševanje sporov, ki mu predsedujeta Katarina Kresal in Aleš Zalar.

Temeljni cilji ELI-ja so proučevanje in spodbujanje evropskega pravnega razvoja. Je posvetovalno telo Evropske komisije, saj slednja znotraj njega testira pomembna pravna vprašanja ter pripravlja osnutke za reforme in zakone. ELI deluje preko različnih strokovnih organizacij, med njimi je torej tudi Evropski center za reševanje sporov.

 

 

 


POSLOVNA STRATEGIJA – REŠEVANJE SPOROV

Spor ponavadi roma v pravni oddelek ali k izbranemu odvetniku in konča na sodišču, kjer čaka na rešitev nadaljnjih nekaj let. Kakšen bo na koncu rezultat, ne ve nihče. Pa je vprašanje načina reševanja sporov res izključna domena pravnikov?

V letu 2003 je bila izvedena obširna raziskava o gospodarskih sporih in njihovih učinkih na podjetja, ki je pokazala, da podjetja zaradi zapletanja v spore v 87 % prizadene ekstremna poraba časa, v 70 % jih zaradi tega doletijo finančne izgube, v 41 % ne dosežejo poslovnih ciljev. Tako posledično trpi morala zaposlenih in poslovni ugled podjetja.

Spori imajo na poslovanje podjetij torej zelo konkretne učinke, kar pomeni, da je njihovo reševanje pomembno poslovno in ne zgolj pravno vprašanje.

 

Strategija reševanja sporov

Ne glede na negativne vplive, ki jih spori imajo na podjetja, pa se naša podjetja večinoma ne ukvarjajo z vprašanjem reševanja sporov kot s poslovno kategorijo; za reševanje sporov pravzaprav nimajo pripravljene posebne strategije. Kako pa se lotiti takšne strategije? Učinkovite rešitve vam lahko prinesejo že naslednji štirje koraki.

 

Več o načinih reševanja sporov lahko preberete na: http://novipodjetnik.si/katarina-kresal-resevanje-sporov/ 


Podjetja lahko pri sporih prihranijo veliko časa in denarja

 

Pri sporih podjetja v 80 % najbolj prizadane izguba časa in denarja. Zaradi zapletanja v spore velikokrat izgubijo fokus in posledično ne dosegajo poslovnih ciljev. Zato je prav, da se podjetja zavedajo, da je reševanje sporov poslovno vprašanje, ki zahteva sprejem ustrezne strategije. 

 

Za revijo Direktor je alternativne oblike reševanja sporov predstavila predsednica ECDR Katarina Kresal. Preberite intervju na: 

http://www.revija-direktor.si/21/mobile/index.html#p=13


PROJEKT »ŠOLSKA IN VRSTNIŠKA MEDIACIJA V BOSNI IN HERCEGOVINI 2019-2020« ZA KREPITEV ODNOSOV MED UČITELJI IN UČENCI 

Zavedanje, da je pogovor in dogovarjanje ključno pri preprečevanju in reševanju konfliktov, je zelo dolgo prisotno tudi v vzgojno izobraževalnih ustanovah. Mediacija kot oblika konstruktivnega reševanja vsakodnevnih konfliktov pa prodira v šolsko okolje v zadnjem poldrugem desetletju. Medtem, ko jo Slovenija uspešno uporablja že skoraj 15 let, se v Bosni in Hercegovini prav sedaj odvijajo njeni začetki.

Po uspešnem zaključku pilotnega projekta »ŠOLSKA IN VRSTNIŠKA MEDIACIJA V BOSNI IN HERCEGOVINI« v šolskem letu 2017/2018 z vključenimi tremi šolami in nadaljevanju v šolskem letu 2018/2019 (druga faza) z vključenimi devetimi šolami ter dodatno podporo Koreje, se je 14. avgusta 2019 v Gračanici v Bosni in Hercegovini pričela tretja faza projekta. Osrednje projektne aktivnosti, v katere bo vključenih skupno 23 osnovnih šol iz Federacije BiH (Gračanica), Republike Srbske (Doboj) in okrožja Brčko, bodo potekale v času 14. avgust 2019 do junija 2020. 

Projekt financira Ministrstvo za zunanje zadeve Republike Slovenije (MZZ). Projektni partner je ITF Ustanova za krepitev človekove varnosti (ITF), treninge šolske mediacije za učitelje in trenerje izvaja Concordia. Kot tretji partner z nalogo priprave priporočila za integracijo mediacije v šolskem sistemu  pa je vključen tudi Evropski center za reševanje sporov (ECDR).

 

OSNOVNI CILJ PROJEKTA JE PRENOS ZNANJA S PODROČJA MEDIACIJSKIH METOD, ki se lahko uporabljajo pri reševanju vsakodnevnih konfliktnih situacij med učenci in učitelji. 

Sodelujoči se bodo naučili komunikacijskih veščin, ki jih bodo lahko koristno uporabili tudi v življenju nasploh. Poseben poudarek projekta je tudi na VRSTNIŠKI MEDIACIJI, ki podpira reševanje sporov med učenci, izboljšuje vzdušje v šoli in preprečuje nastajanje večjih konfliktov v prihodnosti. 

Projekt šolske in vrstniške mediacije je v BiH še posebno pomemben, saj se z reševanjem konfliktov na konstruktiven in miroljuben način POMEMBNO KREPITA MEDETNIČNA IN MEDKULTURNA STRPNOST, ENAKOPRAVNOST TER DIALOG ZA TRAJNOSTNI MIR V POKONFLIKTNIH IN TRANZICIJSKIH DRUŽBAH.

Izvedba treh načrtovanih projektnih aktivnosti – osvežitveni tečaj (Gračanica), usposabljanje za trenerje mediatorje – prvi del (Gračanica) in usposabljanje za šolske mediatorje (Brčko) je bila uspešna.

NADALJNJE PROJEKTNE AKTIVNOSTI so: usposabljanje za šolske mediatorje (Doboj), usposabljanje za šolske mediatorje (Gračanica) ter usposabljanje za trenerje mediatorje – drugi del (Gračanica), ki bodo potekale v septembru 2019, usposabljanje za šolske mediatorje (Mostar), predvideno za december 2019 ter izvajanje supervizije dela šolskih mediatorjev na šolah. 

Načrtovane so tudi aktivnosti, ki imajo predvidoma POMEMBEN DOPRINOS H KREPITVI MEDKULTURNEGA DIALOGA IN IZMENJAVO DOBRIH PRAKS. S tem namenom se načrtuje ekskurzija za otroke v BiH in strokovna ekskurzija za učitelje v Sloveniji.


Arbitraže posebne vrste

Ste se kdaj, ujeti v neskončno sodno pravdanje, spraševali, kaj vam je tega treba? Če vas zanima, kako dokončno rešiti spor, ne da bi prestopili prag sodišča, preberite sledeči članek - Arbitraže posebne vrste

 

Vir: https://novipodjetnik.si/


 IZJAVA ZA JAVNOST

 

Evropski center za reševanje sporov prvi registriran ponudnik izvensodnega reševanja potrošniških sporov v Sloveniji

 

Ljubljana, 23. februar - Novembra 2015 je začel veljati Zakon o izvensodnem reševanju potrošniških sporov, ki potrošnikom omogoča hitro, poceni, enostavno in učinkovito reševanje sporov, ne da bi jim bilo za to treba na sodišče. Izvajalci postopkov reševanja potrošniških sporov morajo biti po novem registrirani priMinistrstvu za gospodarski razvoj in tehnologijo, ki je pristojno tudi za nadzor nad njihovim delovanjem. Prvi registriran ponudnik izvensodnega reševanja potrošniških sporov v Sloveniji je postal Evropski center za reševanje sporov (ECDR).   

Za podjetja, ki delujejo na področjih telekomunikacij, pošte, energetike, transporta, bančništva, zavarovalništva ter drugih finančnih storitev, je sodelovanje v izvensodnih postopkih za reševanje potrošniških sporov po zakonu obvezno, zato soglasja potrošniku za tak način reševanja spora ne morejo odreči. Za ostala podjetja je izbira teh postopkov prostovoljna, razlog za njihovo uporabo pa je v konkurenčni prednosti, ki jo podjetja s tako dodatno ponudbo za potrošnike pridobijo v razmerju do konkurentov na trgu. Podjetja morajo svoje poslovanje uskladiti z določbami zakona v roku 6 mesecev odkar je zakon stopil v veljavo.

ECDR ponuja tri različne vrste postopkov reševanja potrošniških sporov in sicer mediacijo, kombinirani postopek mediacije in pospešene arbitraže (med-arb) in pogojno zavezujočo pospešeno arbitražo. Vsi trije postopki so enostavni, zaključijo se v roku 30 dni in so za potrošnika brezplačni. Postopke vodijo izkušeni akreditirani mediatorji oziroma arbitri. Več o vrsti postopkov, strokovnjakih in tarifi za reševanje potrošniških sporov, ki velja za podjetja, lahko preberete na www.ecdr.si.

 


KAJ NOVI ZAKON O IZVENSODNEM REŠEVANJU POTROŠNIŠKIH SPOROV PRINAŠA POTROŠNIKOM?

Izvensodno reševanje sporov potrošnikom prinaša veliko več možnosti kot reševanje sporov na sodiščih, kjer so potrošniki praviloma šibkejši od ponudnikov, je prepričana Katarina Kresal.

 

V Sloveniji premalo poznamo prednosti izvensodnega reševanja potrošniških sporov in zaradi tega se, v nekaterih primerih pa tudi zaradi preračunljivosti, raje odločamo za preobremenjena sodišča, nam je v pogovoru pojasnila predsednica Evropskega centra za reševanje sporov (ECDR) Katarina Kresal.

Zakon o izvensodnem reševanju potrošniških sporov (ZIsRPS), ki je začel veljati 14. novembra lani, potrošnikom prinaša pomembne novosti in pravice. Ker pri nas še niso razvite dobre prakse izvensodnega reševanja potrošniških sporov, je ECDR v sodelovanju z državnim svetom in Evropskim pravnim inštitutom organiziral strokovni posvet na temo novega zakona, ki bo potekal danes. Udeleženci bodo lahko opozorili na bistvene dileme, na podlagi razprave pa bodo lahko oblikovali priporočila, ki bodo pomagala pri izvajanju določb novega zakona.


Vabljeni k branju pogovora z Katarino Kresal, predsednico ECDR na naslednji povezavi: http://www.siol.net/novice/gospodarstvo/2016/02/zakon_o_izvensodnem_resevanju_potrosniskih_sporov.aspx




Izobraževanje: Kako bo po novem potekalo reševanje sporov potrošnikov

Sredi novembra je začel veljati novi Zakon o izvensodnem reševanju potrošniških sporov, ZIzRPS, Uradni list RS, št. 81/2015.

 Zakon se uporablja tako za domače kot za čezmejne potrošniške spore, ki se rešujejo s posredovanjem izvajalca IRPS, kadar spor izhaja iz prodajne pogodbe ali pogodbe o opravljanju storitev, sklenjene med podjetjem, ki ima sedež v Evropski uniji, in potrošnikom s prebivališčem v Evropski uniji.

Z zakonom bo potrošnikom in ponudnikom na vseh gospodarskih področjih zagotovljena možnosthitrega, cenovno dostopnega, enostavnega in učinkovitega izvensodnega reševanja sporov v klasični in spletni trgovini. 

Z vzpostavitvijo ustrezne infrastrukture za IRPS (izvensodno reševanje potrošniških sporov) se bo povečala pravna varnost ponudnikov in potrošnikov. S tem bo potrošnikom omogočena večjadostopnost do pravnega varstva, ob zavezanosti ponudnikov k IRPS pa se po eni strani sicer lahko povečajo njihovi stroški poslovanja, hkrati pa se po drugi strani krepi zaupanje potrošnikov in v povezavi s tem tudi njihovo povpraševanje po izdelkih in storitvah, vse to pa ponudnikom prinaša primerjalne prednosti na trgu.

Predavatelja:

  • Katarina Kresal, predsednica Evropskega centra za reševanje sporov (ECDR)
  • Aleš Zalar, predsednik Evropskega centra za reševanje sporov (ECDR)

 

Datum: 7. 12. 2015, 08:30 - 14:00
Lokacija: GZS, dvorana C, Dimičeva ulica 13, Ljubljana

Področje: Zakonodaja

Organizator: Uradni list RS v sodelovanju z GZS

Kotizacija: 214,00 € brez DDV

Več o izobraževanju http://www.uradni-list.si/izobrazevanje/c?id=523#!/Kako-bo-po-novem-potekalo-resevanje-sporov-potrosnikov

 


JAVNA RAZPRAVA O AKTUALNIH VPRAŠANJIH ALTERNATIVNEGA REŠEVANJA SPOROV

Evropska pravna fakulteta ter Fakulteta za državne in evropske študije organizirata predavanje gostujočega profesorja dr. Oliverja C. Ruppla ter javno razpravo o aktualnih vprašanjih teorije in prakse alternativnega reševanja sporov, ki jo bo moderirala Katarina Kresal, ustanoviteljica Evropskega centra za reševanje sporov.

 

Dogodek bo potekal od 2. 11. do 4. 11. 2015 v prostorih Evropske pravne fakultete (Cankarjevo nabrežje 11). Program sledi.

 



Annual Hub and Special Interest Group (SIG) Evaluation

 

Hub/SIG Name:                 ELI hub for Slovenia                                                                                                                                                               

Date of Establishment:    14.4.2014

 Coordinators:                   European Centre for Dispute Resolution (ECDR)

 

 

Active Members/Participants

Membership of the Slovenian hub is not formally registered. Any interested individual or institution is welcomed to participate in the hub. Events, organized in the past, brought together several hundreds of active participants from the judiciary, the parliament, the government and other state bodies, law practice, universities etc.

                                                                                                                                   

Report on Activities

Representative of the hub Mr. Aleš Zalar, as a member of the ELI’s Project Group, contributed to the development and adoption of the ELI/ENCJ Statement on Relationship between Formal and Informal Justice: Courts and ADR (2016-2018).

Draft Statement was presented by Mr. Aleš Zalar at the 2nd meeting of the South-East Europe (SEE) Network of Association of Mediators, organized by the Regional Cooperation Council (RCC) in Zagreb (Croatia) on 24-25 October 2017.

Upon proposal of the representatives of the ELI Slovenia’s hub, RCC decided to commission a checklist/guidelines study with recommendations on court-related ADR, based upon ELI/ENCJ Statement on Courts and ADR (RCC Report from 30th October 2017).

ELI Statement on Courts and ADR was presented by Mr. Aleš Zalar at the international conference on mediation as primary dispute resolution option, which took place from 10th-11th May 2018 in Belgrade.

Upon invitation of the Secretariat, Mr. Aleš Zalar will be among speakers at the ERA’s conference in Trier in November 2018 where ELI’s Statement on Courts and ADR will be further presented and promoted.

Upon the proposal of the European Commission, expert consultation of representatives of ELI hub for Slovenia with the representative of the European Commission took place in Ljubljana in April 2017 concerning dispute system design options to be proposed by the European Commission to the EU Member States when drafting bilateral investment treaties (BIT’s) and amending existing ones.

Referring to the recent landmark decision of the CJEU in a case Achmea BV (Case C-284/16) and taking into account pending arbitration in Vattenfall case (ICSID ARB 12/12), the public expert discussion on the future of State-Investor arbitration and mediation in the EU is planned to be organized by the ELI’S hub for Slovenia in the following month.

Representatives of the ELI’S hubs from Slovenia, France and Italy met in Vienna (during ELI’S annual meeting) and decided to organize first joint meeting of three hubs in Ljubljana in a year 2018. Among selected topics, implications of Brexit where identified as of highest priority therefore as a keynote speaker Honorable Justice Lord Jonathan Mance (UK) kindly accepted to join that meeting, which will be organized in early September 2018. The public part of this event will be promoted among domestic stakeholders.

Upon proposal of ELI’S hub for Slovenia the Ministry of Foreign Affairs of Slovenia included mediation as one of key topics of the Bled Strategic Forum, which brings together more than 1000 diplomats, politicians and legal experts from all five continents and will take place on 10th-11th September 2018. Representative of the hub Mrs. Katarina Kresal, former minister of home affairs as a panelist, will present also the activities of ELI in this field.

Outstanding contribution to ELI’s activities was performed by member of ELI’S hub for Slovenia Mr. Boštjan Zalar, who coordinated the ELI’s project on Detention of Asylum Seekers and Irregular Migrants and the Rule of Law:

Kiev, 20-21 April 2017: Asylum Systems Quality Initiative in Eastern Europe and South Caucasus, phase II (UNHCR, workshop for judges), presentation of selected topics including ELI project on detention.

Ljubljana, 8-9 May 2017, Faculty of Law, University of Ljubljana, ACTIONES seminar for judges and lawyers organised by the European University Institute (Florence), Judicial Training centre and Faculty of Law; presentation of the selected topics including: “Project of the European Law Institute: Detention of Asylum Seekers and Irregular Migrants and the Rule of Law.”

Belgrade, 4-5 July 2017: “Judicial Aspects of European Asylum Law: Introduction to the CEAS”, training event organised by EASO for judges of Serbia; presentation of the selected topics, including the ELI project on detention.

Trento, University of Trento, 2-3 October 2017: Re-jus Transnational Training Workshop: Towards Effective Justice in the Fields of Asylum and Immigration; presentation of the topic: “The role of the Charter rights to good administration, fair trial, effective remedy and general principles of EU law in the field of asylum and immigration” and “Check-lists and other instruments for a more effective judicial practice in the field of asylum and immigration detention.”

Brussels, 23-24 October 2017, Final Conference of the ACTIONES project (EUI, Florence); Active Charter Training through Interaction of National Experiences; presentation of the topic: “The Road to Luxembourg through Preliminary Ruling” (including discussion on ELI project on detention).

Chisinau, 30-31 October 2017: Asylum Systems Quality Initiative, Regional Conference for Legal Aid Providers on Providing Legal Assistance to Asylum Seekers and Refugees; presentation of the topics: “Building Legal Aid System for Asylum Seekers and Refugees in Europe: The Experiences of Slovenia” and “Selection of 12 Basic European Standards/Criteria for Effective Judicial Protection in Disputes on International Protection” and “Quality Standards and Tools: Judicial Perspective” (including presentation of Eli project on detention).

Stockholm, 2-3 November 2017, EJTN Administrative Law Project: Judicial Training on EU Asylum Law (transnational workshop for judges); presentation of the topic: “Overview of Milestones in (Legislation and) Case Law of the CJEU” (including ELI project on detention).

Malta, 20-21 November 2017, EASO Professional development workshop on the Common European Asylum System; moderation of the workshop and presentation of the selected topics, including ELI project on detention.

Ljubljana 15-16 March 2018: moderation of the seminar for newly appointed refugee counsellors; presentations of selected topics, including ELI project on detention.

Forthcoming events where the ELI project on detention will be promoted in discussions are:

Catania, Sicily, 12-14 September 2018, Joint International Association of Refugee and Migration Judges (IARMJ-Europe) and Scuola Superiore della Magistratura Conference. “The Right to Effective Judicial Protection under EU Asylum Law” (parallel session 2: legal issues surrounding detention)

CJEU, Luxembourg, 22-23 November 2018, EASO High Level Judicial Roundtable with CJEU, ECtHR and IARLJ-Europe.

                                               

Report on Governance

There is no formal organization of the hub in forms of governing bodies and there is also no need to introduce it. The hub is operating as a network of individuals and institutions, interested in the EU legal issues to which everyone could contribute.

Channels of communications and dialogue within this network are opened and transparent. Activities are announced and promoted via web site of ECDR, articles in professional magazines, press releases, personal or institutional invitations etc. Any ELI member is more than welcomed to propose or initiate activity which is in the interest of ELI.

Nevertheless, it is important that ELI’S hub for Slovenia can rely on professional management and administration structure, excellent space facilities as well as funding, provided by the ECDR as a private, non-profit institute.

   

Report on Funding

The ELI’S hub for Slovenia ensures main funding for its ‘activities through on-going financial contributions of ECDR and occasionally through contributions of respective institutions when an event is co-organized, for example by the Parliament. A lot of pro-bono activities of individual experts were registered as well.


Additional Comments

In order to increase the relevance of hubs and provide sustainability of their operations, it is recommended to provide hubs with certain financial support from the budget of ELI upon justified demand, issued by a hub. Standards of such justification should be elaborated.

 


Pogovor s Katarino Kresal gostjo oddaje Na Tretjem, gostitelj Boštjan Veselič

Predsednica ECDR Katarina Kresal je v tokratni oddaji, ki je bila na sporedu 10.5., spregovorila o prednostih reševanja sporov na miren način, o možnostih in prednostih, ki jih ponuja zgodnja nevtralna ocena spora, o postopkih in orodjih za učinkovitejše insolvenčne postopke ter ostalih storitvah ECDR, ki svojim strankam olajšajo, skrajšajo ter pocenijo pravdo. Z gostiteljem pa se nista izognila oceni stanja slovenskega pravosodja ter stanja v slovenski politiki.

 

Pogovor si lahko ogledate na spletni povezavi http://4d.rtvslo.si/arhiv/na-tretjem/174335080


TOREK OB 17.00 Z IZAKOM KOŠIRJEM, 7. 4. 2015

»Na enem mestu ponujamo vse vrste alternativnih postopkov, tudi najbolj moderne, kot so na primer hibridni postopki ali zgodnja nevtralna ocena. Poleg tega pa nudimo tudi specializirana izobraževanja in strokovno svetovanje s področja reševanja sporov, oblikovanja sistemov pravosodja in notranjih zadev ter priprave regulatornega okvirja, in to tako doma kot v tujini,« je v intervjuju z Izakom Koširjem dejala Katarina Kresal.

 

Njen celoten intervju si lahko preberete na:http://torekobpetih.si/intervju/slovenija-nujno-potrebuje-pravo-liberalno-stranko/


BREZ STRAHU IN DOLGIH ČAKALNIH VRST

Katarina Kresal je 17. marca gostovala na štajerskem radiu Slovenske gorice, kjer se je v oddaji Pod zvezdami pogovarjala z voditeljema Romano Drumlič in Maksom Kurbusom. Kot ugotavljata slednja, lahko večje spore rešimo tudi drugače kot le na sodišču, pri čemer je strah pred velikimi stroški in dolgimi čakalnimi vrstami povsem odveč.

 

Prisluhnite zanimivemu pogovoru: http://www.rsg.si/?page_id=4218


Katarina Kresal,predsednica ECDR, na »Zajtrku PR' Andreji«.

Predsednica ECDR, Katarina Kresal je bila v sredo 19. 11. gostja druženje na »Zajtrku PR' Andreji«. Z gostiteljico Andrejo Jernejčič sta se pogovarjali o načinih alternativnega reševanja sporov. Posnetek pogovora, ki ga je predvajala televizija Vaš Kanal, si lahko ogledate na povezavi: https://www.youtube.com/watch?v=ZNmDhcDgGAI 


SPOROČILO ZA JAVNOST O MEDIACIJI V SPORU MED DRŽAVO IN LADISLAVOM TROHO

Na podlagi pooblastila mediatorjev, Andreja Razdriha in Anke Stojan, Evropski center za reševanje sporov (ECDR), zaradi številnih vprašanj medijev o poteku postopka mediacije v sporu med Republiko Slovenijo in gospodom Ladislavom Troho sporoča, da sta se mediatorja na podlagi 13. člena Zakona o mediaciji v civilnih in gospodarskih zadevah odločila zaključiti postopek mediacije. Kljub zelo intenzivnim prizadevanjem obeh mediatorjev za posredovanje v tem sporu in pomembnim popuščanjem obeh strank v sporu, so razlike med strankama v sporu ostale nepremostljive, zato stranki nista dosegli sporazumne rešitve spora. Sta pa stranki vzpostavili korektno medsebojno komunikacijo, ki jima, v kolikor bosta to želeli, omogoča nadaljnja iskanja možnosti za dogovor v okviru neposrednih pogajanj ali na drug ustrezen način.

Oba mediatorja sta ECDR obvestila, da se odpovedujeta nagradi za njuno posredovanje, ECDR pa je že pred začetkom postopka mediacije sporočil, da ne bo obračunal administrativnega stroška za organizacijo postopka.

Aleš Zalar, predsednik ECDR

 


Evropski pravni inštitut ELI

ECDR v sodelovanju z Državnim svetom RS pripravlja konferenco ob začetku delovanja Evropskega pravnega inštituta v Sloveniji. Konferenca, na kateri bo predstavljen inštitut, njegovo delo in projekti, bo potekala v ponedeljek, 14. aprila, ob 15. uriv dvorani Državnega sveta Republike Slovenije, Šubičeva 4, Ljubljana. Več o njej si lahko preberete na povezavi: http://www.ds-rs.si/?q=dogodki/otvoritvena-konferenca-evropskega-pravnega-instituta-eli-v-sloveniji


JE TREBA NUJNO NA SODIŠČE, ČE STE V SPORU?

Na Radiu Univox je Katarina Kresal spregovorila o prijaznejšem načinu reševanja sporov. Predstavila je postopke izvensodnega reševanja sporov, njihove prednosti in način delovanja Evropskega centra za reševanje sporov.

 Celoten pogovor lahko poslušate na sledeči povezavi:

 https://soundcloud.com/ecdr/katarina-kresal-11-02-2014

 

Vir: Radio Univox


V STUDIU OB 17. STA DNE 7.3.2014 SODELOVALA TUDI PREDSEDNIKA ECDR, KATARINA KRESAL IN ALEŠ ZALAR

 Ste se kdaj vprašali kakšna sta uporabnost in doprinos alternativnih oblik reševanja sporov? Vas zanima kako jih lahko uporabljate tudi sami?

 

Alternativne oblike reševanja sporov so v tujini že običajna praksa. V civilnih in gospodarskih zadevah uporabo alternativnih oblik spodbuja tudi direktiva Evropske unije. Kako vplivajo na zmanjševanje sodnih zaostankov na slovenskih sodiščih? Kaj o alternativnih postopkih menijo odvetniki? Katere so prednosti in koristi takšnih postopkov za uporabnike? Kakšne so dozdajšnje izkušnje s temi postopki pri nas? To so samo nekatera vprašanja na katera so odgovarjali gostje Studia ob 17.

Vabljenji k poslušanju oddaje na spodnji povezavi.

http://radioprvi.rtvslo.si/prispevek/14458

 


 


POSEBNOSTI MEDIACIJE V SPORIH S ČEZMEJNIM ELEMENTOM V EU

Specializirano usposabljanje je namenjeno mediatorjem v programih sodišč in mediatorjem z drugih različnih področij javnega in zasebnega sektorja, ki želijo pridobiti dodatna teoretična in praktična znanja o mediaciji v sporih s čezmejnim elementom v EU. Več podrobnejših informacij o konferenci je dostopnih na povezavi.

 


POTROŠNIŠKI SPORI IN MEDIACIJA

V oddaji Dobra ura z Jasno na prvem programu TV SLO je ga. Kresal predstavila postopke, ki jih ECDR vodi v zvezi s potrošniškimi spori. Izpostavila je tudi prednosti mediacije. 

Vabimo vas kl ogledu oddaje (3. 12.): http://www.rtvslo.si/dobraura/arhiv

Vir: TV SLO 1 


PRAVI KLJUČI: ZGODNJA NEVTRALNA OCENA SPORA

V oddaji Pravi ključi na Vašem Kanalu sta Katarina Kresal in dr. Janez Čebulj govorila o zgodnji nevtralni oceni spora.

Vabimo vas k ogledu oddaje: http://bit.ly/17ZXATo

Vir: Vaš kanal


“Praktično ni področja, s katerega ne bi bil spor”

Aleš Zalar, predsednik Evropskega centra za reševanje sporov (ECDR), pravi: “Alternativni postopki so običajno nekajkrat cenejši od sodnih postopkov. Raziskava Evropske Komisije je na primer ugotovila, da samo z mediacijo lahko stranke v povprečju prihranijo 13.000 EUR stroškov in 400 dni časa.” Celoten intervju z g. Zalarjem preberite na: http://bit.ly/1cPG2xI

Vir: Revija Kapital


Ali se spor sploh splača

ECDR nudi trenutno 12 različnih postopkov reševanja sporov, narava katerih je zelo različna. V postopku zgodnje nevtralne ocene lahko na primer posamezna stranka dobi objektivno oceno nekdanjega sodnika, kako ji kaže, če bo spor prišel na sodišče, in se na podlagi tega odloči, kako ga bo reševala. Celoten članek preberite na sledeči povezavi: http://bit.ly/175lq3x

Vir: Revija Kapital



MEDNARODNA KONFERENCA "DRŽAVA, PRAVOSODJE IN MEDIACIJA"

5. oktobra 2013 bo v Romuniji potekala mednarodna konferenca GEMMA - sekcije Romunija, kjer bodo predstavljeni vidiki dobrih praks vključevanja mediacije v sodni sistem. Konference se bodo udeležili tudi predstavniki ECDR. Več o konferenci lahko preberete na sledeči povezavi http://www.gemme.eu/nation/romania/news/the-annual-conference-2013-of-the-romanian-section-of-gemme.


Pravi ključi: Alternativni postopki reševanja sporov

V oddaji Pravi ključi na Vašem Kanalu sta Katarina Kresal in Aleš Zalar govorila o alternativnih postopkih reševanja sporov.

Vabimo vas k ogledu oddaje: http://bit.ly/1gOpNAT

Vir: Vaš kanal


Evropski center za reševanje sporov spodbuja mediacijo v srbskem gospodarstvu

 

Evropski center za reševanje sporov (ECDR) je 10. in 11. maja 2018 v okviru projekta »Gospodarska mediacija v Srbiji« ob podpori Evropske banke za obnovo in razvoj (EBRD) in v sodelovanju z Gospodarsko zbornico Srbije v Beogradu izvedel zaključno konferenco o mediaciji kot primarnemu načinu reševanja gospodarskih sporov.

 

Konference se je udeležilo več kot 100 poslovnežev, odvetnikov, sodnikov in mediatorjev iz Srbije, pa tudi slovenski veleposlanik v Srbiji, gospod Vladimir Gašparič. Otvorili so jo visoki predstavniki srbske gospodarske zbornice, ministrstva za pravosodje, vrhovnega kasacijskega sodišča, pravosodne akademije in EBRD.

 

Mediacija v Srbiji tudi s pomočjo omenjenega projekta doživlja preporod ob polni podpori politike in stroke. Udeleženci konference so izkazali veliko zanimanje za izmenjavo izkušenj in dobrih praks pri izvajanju mediacije v Sloveniji, ki so jim jih predstavili strokovnjaki ECDR, Katarina Kresal, Maša Kociper in Aleš Zalar. Na pobudo ECDR je na konferenci Gospodarska zbornica Srbije slovesno podpisala tudi posebno javno izjavo, s katero se je zavezala k podpori in promociji mediacije v srbskem gospodarstvu.

 


Amerike verjetno ne bomo ujeli

Pogovor s Katarino Kresal, predsednico Evropskega centra za reševanje sporov, o alterinativnih postopkih reševanja sporov. Celoten intervju preberite na naslednji povezavi: http://bit.ly/12GmHvP

Vir: Revija Kapital


Kako rešiti spor brez sodišča?

Alternativno reševanje sporov je v svetu stalna praksa podjetij, s katerimi se ognejo dolgotrajnim, dragim in psiho-fizično izčrpajočim sodnim sporom. V ZDA na sodiščih rešujejo manj kot 2 % gospodarskih sporov. Tukaj predstavljamo, kako lahko morebitne nevšečnosti rešite drugače. Celoten članek preberite na: http://bit.ly/12GmN6F

Vir: Revija Kapital


Pogovor na skupnem nočnem programu radijskih postaj Slovenije

V studiu Radia Velenje je potekal pogovor s Katarino Kresal, ki so ga prenašale radijske postaje vključene v  SNOP - Skupni nočni program radijskih postaj Slovenije: radio Sora, radio Triglav, radio Kranj, radio Univox, radio Velenje, radio Celje, radio Ptuj, radio Slovenske Gorice in radio Murski val. Celoten pogovor lahko poslušate na: http://bit.ly/14a6yz7

Vir: SNOP


ITF, ECDR IN OSTALI PARTNERJI Z DONACIJO MINISTRSTVA ZA ZUNANJE ZADEVE RS IZVAJAJO PROJEKT ŠOLSKE IN VRSTNIŠKE MEDIACIJE V BOSNI IN HERCEGOVINI

Cilj projekta je opolnomočiti učitelje in vrstnike, da medsebojno samostojno rešujejo konfliktne situacije ter s tem krepijo strpnost, dialog in enakopravnost.

  

Na področju Brčkega, Doboja in Gračanice v Bosni in Hercegovini (BiH) se je pričel izvajati projekt "Šolska in vrstniška mediacija v Bosni in Hercegovini 2019/2020" v sodelovanju z osnovnimi šolami. Projekt financira Ministrstvo za zunanje zadeve Republike Slovenije (MZZ), izvajata pa ga ITF Ustanova za krepitev človekove varnosti (ITF) in Evropski center za reševanje sporov (ECDR). Osrednje projektne aktivnosti, bodo potekale od julija 2019 do februarja 2020. Osnovni cilj projekta je prenos znanja in izvajanja mediacijskih metod, ki se lahko uporabljajo pri reševanju vsakodnevnih konfliktnih situacij, ki se pojavljajo med učenci in učitelji, kot tudi med vrstniki samimi. Sodelujoči se bodo naučili komunikacijskih veščin, ki jih bodo lahko koristno uporabili tudi v nadaljnjem življenju. Projekt šolske in vrstniške mediacije je v BiH še posej pomemben, saj se z reševanjem konfliktov na konstruktiven in miroljuben način pomembno krepi medetnična in medkulturna strpnost ter dialog za izgradnjo trajnostnega miru v pokonfliktnih in tranzicijskih družbah.

 

ITF in ECDR bosta v sklopu projekta šolske in vrstniške mediacije učitelje z interaktivnimi metodami in praktičnim znanjem usposobila za šolske mediatorje, kar bodo lahko pričeli takoj izvajati v izobraževalnih ustanovah, kjer delujejo. Alternativni način razmišljanja in aktivacija učencev imata pozitiven vpliv na vzgojno dinamiko in na šolsko klimo, saj na tak način šola spodbuja in razvija sposobnosti strpnega razreševanja konfliktov. Pri vrstniški mediaciji gre za proces, v katerem sta udeležena vsaj dva učenca, med katerima je prišlo do nesoglasja ali spora. Obe strani se naučita, da nastalo situacijo obravnavata na miren, strpen in produktiven način, ki lahko pripelje do konkretne prostovoljno in dogovorno dosežene rešitve. Reševanje spora velja za uspešno, če sta učenca preko komunikacije spor obvladala, če ob koncu nad rešitvijo čutita zadovoljstvo in če sta se iz nastale situacije naučila kaj uporabnega za svoje življenje. Pri doseganju tega cilja jima pomagata eden ali dva vrstnika, ki sta usposobljena za izvajanje vrstniške mediacije.

 

ECDR je tokrat zadolžen za sistemsko implementacijo zakonskih določil v vzgoji in izobraževanju, analizo pravilnikov v vzgoji in izobraževanju ter pripravo predloga za umestitev mediacije v VIZ.

 

 


 OKROGLA MIZA O STALIŠČU EVROPSKE UNIJE O SINGAPURSKI KONVENCIJI O MEDIACIJI

 

 

 

ELI hub Slovenija, ki deluje v okviru Evropskega centra za reševanje sporov (ECDR) je bil soorganizator pomembnega Mednarodnega posveta »Okrogla miza o stališču Evropske unije o Singapurski konvenciji o mediaciji«, ki je potekala 18.6.2021

Singapurska konvencija vzpostavlja enotna pravila glede izvrševanja sporazumov o poravnavah sklenjenih v mednarodnih trgovinskih mediacijah.

Na okrogli mizi so sodelovali mnogi ugledni mednarodni strokovnjaki s področja mediacije. Zbrane poslušalce je uvodoma nagovorila ga. Katarina Kresal, sopredsedujoča ELI HUB Slovenija, g. Aleš Zalar, prav tako sopredsedujoč ELI HUB Slovenija, pa je okroglo mizo moderiral.

V kolikor se vam ni uspelo udeležiti »Okrogle mize o stališču Evropske unije o Singapurski konvenciji o mediaciji«, ki je potekala 18.6., si jo lahko ogledate na spodnji povezavi.

Povezava:

https://vuw.zoom.us/rec/share/HkCbUqRRntU0CJuRMnlzaZh2gwuMRXEbFKCvEElrtJO8mUwvpNTGbsKYVS1bWAHW.f43dBjgFbQ8zdhu1

Geslo: ?z7s1zrw

 

Vljudno vabljeni k ogledu.


Arhiv novic

OD RAZCVETA DO OBDOBJA KRIZE: ŠE VEDNO JE PRILOŽNOST ZA RAZVOJ MEDIACIJE

Mediacija v Sloveniji je precej razvita, so konec prejšnjega tedna ugotavljali udeleženci 5. Dnevov mediacij v Portorožu, hkrati pa izpostavili izzive, ki jih čakajo v prihodnje. Pred trinajstimi leti je Okrožno sodišče v Ljubljani pričelo s pilotskim projektom, kjer so mediatorji uspešno in brezplačno reševali spore. Hitro za tem se je pričel bliskovit razvoj mediacije in danes samo na sodiščih letno rešijo več tisoč sporov. Preberite več na spodnji povezavi.

5. Dnevi mediacij


KONFERENCA 5. DNEVI MEDIACIJ

30. in 31. maja 2013 bo v Portorožu potekala konferenca 5. Dnevi mediacij, na kateri bodo nastopili tudi predstavniki ECDR s prispevkom o mediaciji in hibridnih postopkih ter s prispevkom o posebnostih postopka mediacije pri ECDR. Več podrobnejših informacij o konferenci je dostopnih na povezavi. Vljudno vabljeni k udeležbi.


SPECIALIZIRANO USPOSABLJANJE ZA UPRAVITELJE

4. junija 2013 s pričetkom ob 14.30 uri bo v prostorih ECDR potekala "Šola mediacije za upravitelje", specializirani program usposabljanja namenjen upraviteljem v postopkih zaradi insolventnosti. Usposabljanje je namenjeno pridobitvi tako teoretičnih kot praktičnih znanj o zastopanju insolventnega dolžnika v postopku mediacije. Program bosta izvedla vrhovna sodnica in uveljavljena predavateljica s področja mediacije mag. Nina Betetto in Aleš Zalar, mednarodni strokovnjak za alternativno reševanje sporov in predsednik ECDR. Udeleženci bodo prejeli pisno gradivo ter potrdilo o opravljanjem usposabljanju. Vaše prijave nam lahko posredujete do 1.6.2013 na naslov info@ecdr.si, več podrobnejših informacij o vsebini usposabljanja pa si lahko ogledate v spodnji povezavi. Vljudno vabimo k udeležbi.

Šola mediacije za upravitelje


Vabilo na Harvardsko šolo pogajanj

Program usposabljanja o pogajanjih glede interesnih vprašanj ali sporov bo izvajal priznani mednarodni strokovnjak, odvetnik, mediator in predsednik Svetovnega foruma mediacijskih centrov, g. Thierry GARBY.

Šola pogajanj bo potekala 4. in 5. marca 2013, v prostorih ECDR, Tomšičeva 6, Ljubljana.

Usposabljanje bo potekalo v angleškem jeziku (brez prevajanja).

Udeleženci usposabljanja bodo prejeli potrdilo o usposabljanju s področja Harvardske šole pogajanj.

Usposabljanje je namenjeno odvetnikom, mediatorjem, pravnikom v gospodarskih družbah in državnih organih, vodilnim delavcem v gospodarskih družbah in ostalim, ki želijo:

- optimizirati možnosti za sklepanje poslov oziroma dogovorov,

- izogniti se nepotrebnim, dragim in zamudnim konfliktom,

- doseči najboljšo možno rešitev kadar se pogajajo.

Cena udeležbe na usposabljanju je 600 EUR. DDV v ceno ni vključen.

Prijave sprejemamo na elektronski naslov info@ecdr.si ali na telefonsko št. 08 205 65 90.

Usposabljanje bo potekalo v obliki delavnice, zato je število udeležencev omejeno na 20. Prijave bomo prenehali sprejemati, ko bo doseženo polno število udeležencev. Rok za prijavo je 18.2.2013.

Program | Thierry Garby (CV)


30. NOVEMBER 2012 – MEDNARODNA KONFERENCA «VZPOSTAVLJANJE USTANOVE ZA MEDIACIJO V REPUBLIKI KAZAHSTAN»

Predstavniki ECDR se bodo 30. novembra 2012 udeležili mednarodne konference z naslovom “Vzpostavljanje institucije za mediacijo v Kazahstanu”, ki bo potekala v Republiki Kazahstan, kjer bomo sodelovali s prispevkoma »Spori in mediacija: Ali in kdaj?«  in »Kdo nosi odgovornost za mediacijska izobraževanja in pripravo mediacijskih trenerjev?«. Namen konference je izmenjava dobrih praks ter njihova morebitna umestitev v institucijo Republike Kazahstan, ki bo skrbela za promocijo in izvajanje mediacije.


19. NOVEMBER 2012 – AkademYa

Predstavniki ECDR se bodo 19. novembra 2012 ob 18 uri na Pravni Fakulteti v Ljubljani udeležili AkademYe v organizaciji Zavoda Ypsilon. S prispevkom »Prihodnost reševanje sporov pripada alternativnim postopkom« bo ECDR predstavil, kaj povzroča spore na različnih področjih, zakaj sprte strani v sodnih postopkih spora ne morejo rešiti, kakšni so moderni pristopi in postopki reševanja sporov, kateri kriteriji so odločilni pri izbiri ustreznega postopka, kakšne so temeljne razlike med svetovalnimi, posredovalnimi in razsojevalnimi alternativnimi postopki ter kakšen bo v prihodnosti optimalni model reševanje sporov. Predstavitev bo izpostavila tudi primerjave med različnimi sistemi, zlasti pa med ZDA in Evropo.


1.-2. november 2012 – Mednarodna konferenca “ Evropska mreža mediacij”

Predstavniki ECDR se bodo 1.- 2. novembra udeležili mednarodne konference z naslovom “Evropska mreža mediacij”, ki bo potekala  v Bolgariji. Cilj konference stremi k vzpostavitvi evropske mreže mediatorjev in organizacij, ki se ukvarjajo z mediacijo, z namenom sodelovanja v mednarodnih civilnih postopkih kot tudi izboljšanje dostopov do postopkov alternativnega reševanje sporov. Več podrobnosti o konferenci je dostopnih na spletni strani: http://mediation-net.eu/index.php?lang=en.


5. in 6. 10. 2012 – UIA svetovni forum mediacijskih centrov

Predstavniki Evropskega centra za reševanje sporov se bodo udeležili Konference svetovnih mediacijskih centrov UIA, ki se bo odvijala 5. in 6. oktobra 2012 v Zagrebu. Z namenom učinkovitejšega reševanja vse pogostejših potrošniških sporov, bomo širši strokovni javnosti predstaviti model reševanja tovrstnih sporov, ki ga izvaja ECDR in temelji na kombiniranem postopku mediacije in arbitraže (med-arb). Na konferenci bodo predstavljene uporabne prednosti tega postopka in razlogi zakaj tovrsten način reševanja sporov za podjetja predstavlja tudi konkurenčno prednost.


04.10.2012 - MEDIACIJSKI KOKTAJL S COLINOM WALLOM

V prostorih ECDR bo dne 4. oktobra 2012, od 15.00 do 17.00 ure, potekalo predavanje z naslovom: “Mediacijski koktajl s Colinom Wallom”. Colin J. Wall je mediator in trener v Hong Kongu, izvršni direktor Global Mediation Service Ltd. in sopredsednik mednarodnega združenja mediacijskih centrov. Na predavanju nam bo predstavil potencial, ki ga ima mediacija pri sklepanju poslov in izvajanju investicijskih projektov. Pogovor bo potekal v angleškem jeziku, brez prevajanja. Po predavanju pa bomo z gostom tudi sproščeno poklepetali. Kotizacije ni. Udeležbo je potrebno potrditi do ponedeljka, 01. oktobra 2012, na elektronski naslov: info@ecdr.si.


29. 9. 2012 – MEDNARODNA MEDIACIJSKA KONFERENCA V GORICI

V Gorici (Kinemax, Sala 1, Piazza Vittoria 41, Gorica-Italija) bo 29. septembra 2012 potekala mednarodna mediacijska konferenca: »Čezmejna mediacija v Italiji, Avstriji in Sloveniji«.
Predstavniki ECDR bodo na konferenci sodelovali s prispevkom “Mediation in Slovenia: legal framework and developments”.
Udeležba na konferenci je brez stroškov prijavnine, udeležencem pa bo izdano potrdilo o udeležbi, potekala bo v italijanskem in angleškem jeziku.
Svoje prijave lahko posredujete na elektronski naslov info@mediacija.si.


24. 9. 2012 - AmCham strokovni posvet o alternativnem reševanju sporov

V sodelovanju z AmCham Slovenija za 24.9.2012 napovedujemo strokovni posvet, na katerem bodo predstavniki Evropskega centra za reševanje sporov govorili o tem, kako učinkovito upravljati s spori in riziki povezanimi z njimi. Na poslovnem kosilu bo kot poseben gost sodeloval tudi Michael McIlwrath, pravni svetovalec pri GE Oil & Gas, ki zastopa podjetje v postopkih reševanja sporov po celem svetu, pa tudi v postopkih pogajanj, mediacije in arbitraže. Je tudi član uprave in bivši predsednik International Mediation Institute (IMI), neprofitne organizacije, ki ima sedež v Haagu in v svetu promovira razvoj mediacije kot poklica. Michael McIlwrath bo predstavil politiko upravljanja, preprečevanja in reševanja sporov pri GE Oil & Gas – zakaj in kako spore rešujejo v alternativnih postopkih in kaj so glavne prednosti takšnega reševanja, še posebej v primerjavi s sodnimi postopki.


13.9.2012 – 8. interdisciplinarna konferenca Informatika in pravo INPRO 2012

V septembru bo na Pravni fakulteti v Mariboru potekala že 8. Konferenca Informatika in pravo INPRO 2012, ki se jo bodo udeležili tudi predstavniki Evropskega centra za reševanje sporov. Ni naključje, da informatika in pravo postajata iz dneva v dan bolj prepletena v iskanju rešitev, kako z modernimi informacijskimi sistemi omogočiti družbi enostavnejši pristop do pravnih postopkov in učinkovitejšem reševanju le-teh. V prispevku z naslovom »Zakaj, kako, in kdaj izbrati primeren postopek reševanja spora pri ECDR?" bo ECDR predstavil sodobne in inovativne oblike alternativnih postopkov reševanje sporov, ki jih v okviru svoje dejavnosti že izvaja.


Vabilo na Harvardsko šolo pogajanj

Program usposabljanja o pogajanjih glede interesnih vprašanj ali sporov bo izvajal priznani mednarodni strokovnjak, odvetnik, mediator in predsednik Svetovnega foruma mediacijskih centrov, g. Thierry GARBY.

Šola pogajanj bo potekala 11. in 12. junija 2012, v prostorih ECDR, Tomšičeva 6, Ljubljana.

Usposabljanje bo potekalo v angleškem jeziku (brez prevajanja).

Udeleženci usposabljanja bodo prejeli potrdilo o usposabljanju s področja Harvardske šole pogajanj.

Usposabljanje je namenjeno odvetnikom, mediatorjem, pravnikom v gospodarskih družbah in državnih organih, vodilnim delavcem v gospodarskih družbah in ostalim, ki želijo:

-       optimizirati možnosti za sklepanje poslov oziroma dogovorov,

-       izogniti se nepotrebnim, dragim in zamudnim konfliktom,

-       doseči najboljšo možno rešitev kadar se pogajajo.

Cena udeležbe na usposabljanju je 600 EUR. DDV v ceno ni vključen.

Prijave sprejemamo na elektronski naslov info@ecdr.si ali na telefonsko št. 08 205 65 90.

Usposabljanje bo potekalo v obliki delavnice, zato je število udeležencev omejeno na 20. Prijave bomo prenehali sprejemati, ko bo doseženo polno število udeležencev. Rok za prijavo je 31.5.2012.

 

Program usposabljanja

 

First day: Understanding the mechanisms of negotiations*

 Morning: determine your negotiation strategy

08:30 - 10:00

Presentation of the trainers and of the trainees - Their respective experience of conflicts. Introduction to the program,

 

Determine your negotiation goal. Understanding what negotiations are and the five different ways they can be resolved. Choose the best solution for your case.

10:00 - 10:15

Coffee break

10:15 - 11:30

How to reach your goal

 

Understanding and overcoming the obstacles to an agreement.

 

Obstacles to the existence of a negotiation

 

Bad relationship: how to restore communication

 

Lack of information: how to give/obtain/replace missing information

 

Obstacles to the agreement

 

Structural obstacles: how to overcome them

 

Conflicting interests: how to deal with them - Principled negotiation

 

Conflicting values: how to reconcile them - Unprincipled negotiation

11:30 - 13:00

Lunch 

Afternoon: Getting ready to negotiate

 

 

13:00 - 14:30

Case study: analysis of the case, determination of the negotiation strategy

 

Preparing and offering negotiation, Why, when and how to accept or refuse an offer to negotiate, Negotiating the negotiation.

14:30 - 14:45

Coffee break

14:45 - 16:30

Mock negotiation

  

 

Second day: At the negotiation table*

08:30 - 10:00

The role of emotions in negotiation.

 

Emotional intelligence: how our brain processes emotions and logic. The role of emotions in our behavior in negotiation.

 

The three levels of communication. The need for in-depth communication, Exercises

10:00 - 10:15

Coffee break

10:15 - 11:30

How to communicate in negotiation

 

Empathic active listening. Exercises.

 

Nonviolent communication. Exercises.

11:30 - 13:00

Lunch

13:00 - 14:30

Mock negotiation

14:30 - 14:45

Coffee break

14:45 - 16:30

How to generate positive emotions and control negative emotions

 

Mock negotiation

 

General debriefing

*Organizator si pridržuje pravico morebitnih sprememb v urniku programa

 



Evropski center za reševanje sporov

European Centre for Dispute Resolution

Tomšičeva ulica 6
1000 Ljubljana

+386 8 20 56 590

info@ecdr.si