SLO   |   ENG

Splošne informacije

Ustanovitelj

Ustanoviteljica Evropskega centra za reševanje sporov je Katarina Kresal.

Organizacijska oblika

Evropski center za reševanje sporov je zasebni neprofitni zavod, ki je bil ustanovljen 3.2.2012 s sklepom Okrožnega sodišča v Ljubljani. ECDR ima svoj sedeže v Ljubljani, podružnico v Zagrebu, Hrvaška in predstavništvo v Bruslju, Belgija.

Organi

Evropski center za reševanje sporov ima naslednje organe:

Svet zavoda

Svet zavoda je kolegijski organ, ki upravlja ECDR. Svet zavoda s soglasjem ustanoviteljice sprejema statut oziroma pravila in druge splošne akte ECDR ter imenuje in razrešuje direktorja ECDR, sprejema programe dela in razvoja ECDR ter spremlja njihovo izvrševanje, določa finančni načrt in sprejema zaključni račun ECDR, predlaga ustanoviteljici spremembo ali razširitev dejavnosti, daje ustanoviteljici in direktorju ECDR predloge in mnenja o posameznih vprašanjih in opravlja druge z zakonom ali Aktom o ustanovitvi oziroma s Statutom ali pravili ECDR določene zadeve. 

Člani Sveta zavoda so:
Dr. Miha Juhart
Melita Butara
Manca Vrečar 

Direktor

Direktor je poslovodni organ Evropskega centra za reševanje sporov. Direktor organizira in vodi delo in poslovanje ECDR, predstavlja in zastopa ECDR ter je odgovoren za zakonitost dela ECDR. Direktor Evropskega centra za reševanje sporov je Uroš Petohleb. 

Predsednik zavoda

Predsednika zavoda svojo funkcijo opravljata častno in predstavljata Zavod. Predsednika zavoda nimata poslovodne funkcije. Predsednika zavoda imenuje ustanoviteljica Zavoda in ju lahko kadarkoli odpokliče. Predsednika Evropskega centra za reševanje sporov sta Katarina Kresal in Aleš Zalar.  

Svet za pravna vprašanja

Svet za pravna vprašanja je posvetovalni organ Zavoda, ki obravnava vprašanja s področja strokovnega dela zavoda in daje mnenje o drugih strokovnih vprašanjih. 

Člani sveta za pravna vprašanja so:
Dr. Dragica Wedam Lukić 
Mag. Nina Betteto 
Dr. Jernej Sekolec 
Dr. Lojze Ude 
Dr. Peter Grilc
Dr. Aleš Galič 

Svet za etična vprašanja

Svet za etična vprašanja je pristojen za obravnavo pritožb strank Zavoda glede etičnosti ravnanja strokovnjakov Zavoda. Na zahtevo ustanoviteljice Svet za etična vprašanja presoja tudi etičnost ravnanj zaposlenih in strokovnih sodelavcev Zavoda.

Člani sveta za etična vprašanja so:

Dr. Janez Čebulj, predsednik

Vladimir Balažic 

Andrej Razdrih
Evropski center za reševanje sporov

European Centre for Dispute Resolution

Tomšičeva ulica 6
1000 Ljubljana

+386 8 20 56 590

info@ecdr.si