SLO   |   ENG

ZGODNJA NEVTRALNA OCENA SPORA (NEO)

 

Kaj je cilj zgodnje nevtralne ocene spora?

Zgodnja nevtralna ocena spora je zaupen postopek ugotavljanja dejanskih in pravnih vidikov spora in ocenjevanja možnosti ene ali več strank za uspeh v morebitnem arbitražnem, sodnem ali drugem razsojevalnem postopku reševanja spora ali za iskanje možnosti za sporazumno rešitev spora.

 

Kaj pomeni izraz »ocena spora«?

Ocena spora pomeni oblikovanje in predstavitev pogledov na spor. Ocena lahko  odgovori na posamezno relevantno vprašanje, na primer, ali bi bil ugovor zastaranja v pravdi lahko uspešen, ali pa se nanaša na izid razsojevalnega postopka, na primer, na verjetnost uspeha v pravdi ali v arbitražnem postopku.

Ocena spora lahko opredeli razpon, v okviru katerega je pričakovati določitev prisojenega zneska denarja, na primer med 25.000 in 35.000 EUR ali pa v odstotkih izraženo verjetnost uspeha v pravdnem ali arbitražnem postopku, na primer 60% verjetnost uspeha s tožbenim zahtevkom.

 

Katere so prednosti ocene spora?

Strankam v sporu pomaga testirati realnost in določiti spodnjo mejo morebitnega sporazuma, doseženega v kasnejših pogajanjih ali mediaciji. Zagotavlja tudi racionalno podlago za popuščanja in ščiti pred kritikami, da je je stranka nerazumno popustila in pristala na kompromis.

Poleg tega strankam omogoči razumevanje prednosti in slabosti njihovih zahtevkov in odgovorov nanje, boljšo pripravo načrta dokaznih predlogov in osredotočenje njihovih procesnih aktivnosti na relevantna vprašanja v pravdi. S tem se skrajša čas za izvedbo razsojevalnega postopka in občutno znižajo stroški takega postopka.

Zgodnjo nevtralno oceno lahko za svoje potrebe naroči tudi samo ena stranka v sporu, saj soglasje strank za ta postopek ni potrebno.

 

Kdaj je ocena spora posebej priporočljiva?

Kadar so med strankami sporna kompleksna pravna vprašanja, kadar v sporu nastopa več strank z različnimi interesi in tožbenimi zahtevki, kadar gre za zapletena tehnična in druga vprašanja, ki bodo terjala ugotavljanje in dokazovanje dejstev z izvedenci, kadar bo strokovna ocena pomagala osredotočiti spor na bistvena vprašanja, kadar zaradi pomanjkanja informacij ali nerealnih pričakovanj stranke niso sposobne nadaljevati pogajanj ali mediacije.

 

Katere vrste sporov so primerne za predložitev v postopek zgodnje nevtralne ocene spora?

Načeloma vse, še zlasti pa spori iz pogodb, odškodninski spori, bančni, borzni in drugi finančni spori, zadeve s področja intelektualne lastnine, konkurenčnega prava, zavarovalniški spori in drugi.


Kdo opredeli vprašanja, ki so podlaga za oceno spora?

Vselej stranke oz. stranka v sporu. Pri tem lahko zahtevajo, da jim ocenjevalec predstavi predvidljivi izid pravdnega ali arbitražnega postopka ob upoštevanju veljavnega prava in sodne prakse ali pa, da jih informira o tem, kaj bi bilo potrebno storiti, da bi med strankami prišlo do prijateljske poravnave spora.

Stranke lahko zahtevajo tudi oceno verjetnega izgleda za uspeh morebitne ustavne pritožbe ali pobude za oceno ustavnosti pred ustavnim sodiščem.

 

Kdo oceni spor in kako stranke izberejo ocenjevalca ?

Nevtralni ocenjevalci spora so visoko strokovno usposobljeni in izkušeni strokovnjaki. Izberejo jih stranke sporazumno izmed akreditiranih upokojenih ali nekdanjih ustavnih in drugih sodnikov, profesorjev prava in drugih strokovnjakov iz različnih specialnih področij, lahko pa se stranke dogovorijo tudi, da bo oceno spora podala oseba, ki bo v soglasju z ECDR akreditirana samo za posamezni primer.

Praviloma pa nevtralne ocene v sporih za katere je verjetno, da se bodo reševali na sodišču ali pa se tam že rešujejo, izvajajo nekdanji ustavni in vrhovni sodniki. Prednost takšnih ocenjevalcev je, da stranki omogočijo, da na svoj spor pogleda skozi oči izkušenega sodnika, ki je strokovnjak na relevantnem področju. Takšna nevtralna ocena je najboljša možna simulacija sodne odločitve in omogoči stranki najbolj objektivno oceno kako se bo sodni postopek zanjo končal.

 

Ali je postopek ocene spora zaupen?

Da. V tem postopku se v skladu s pravili ECDR o postopku zgodnje nevtralne ocene uporabljajo pravila o varovanju zaupnosti kot veljajo za postopek mediacije. Stranke se sporazumno odločijo ali bodo vsebino nevtralne ocene razrile za javnost.

 

Koliko časa traja postopek?

Stranka, nevtralni ocenjevalec in ECDR se pred pričetkom postopka dogovorijo v kakšnem roku mora biti zgodnja nevtralna ocena izdelana.

 

Kdo in na kakšen način lahko začne postopek ocene spora?

Postopek lahko zahteva samo ena stranka v sporu ali pa vse stranke v sporu.

Če ga zahteva ena stranka, izpolni obrazec o zahtevi za izvedbo postopka NEO in ga pošlje ECDR. Sodišče pravdnega postopka v takem primeru ne prekine.

Če o izvedbi postopka soglašajo vse stranke v sporu, sklenejo pisni sporazum o predložitvi spora v NEO pri ECDR in ga pošljejo ECDR in sodišču. V takem primeru sodišče prekine pravdni postopek za največ tri mesece.

Postopek NEO lahko zahtevajo stranke tudi glede sporov, ki se obravnavajo v postopkih pred drugimi uradnimi inštitucija ali tudi, ko se spor še ne rešuje v formalnem postopku.

 

Kako lahko stranke po koncu postopka zgodnje nevtralne ocene spora predložijo reševanje spora v mediacijo, arbitražo ali njuno kombinirano izvedbo?

To lahko storijo na dva načina. Prvi je, da se že ob sklenitvi sporazuma  odločijo za kombinirani postopek NEO-MED ali NEO-ARB ali NEO-MED-ARB ali pa NEO-ARB-MED. Druga možnost pa je, da se po zaključku postopka NEO stranke v posebnem sporazumu odločijo še za postopek madiacije, arbitraže ali njune kombinacije. Kadar bodo stranke izbrale postopek arbitraže bodo morale tudi umakniti tožbo ali nasprotno tožbo pri sodišču.


Evropski center za reševanje sporov

European Centre for Dispute Resolution

Tomšičeva ulica 6
1000 Ljubljana

+386 8 20 56 590

info@ecdr.si